O nama

Poreska uprava RS, kao organ Ministarstva finansija RS, osnovana je Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj: 51/01), a koji je stupio na snagu 24. oktobra 2001. godine i kojim se uređuje osnov za sprovođenje i izvršavanje zakona iz oblasti poreza Republike Srpske i na zakonu zasnovanih podzakonskih propisa, te definišu prekršaji i krivična djela i sankcije iz oblasti poreza.

Naša misija - zbog čega postojimo

Poreska uprava Republike Srpske nepristrasno i efikasno vrši naplatu i kontrolu plaćanja javnih prihoda, uz dosljednu primjenu zakonskih propisa i uzajamno povjerenje između PURS i poreskih obveznika i time služi Republici i njenim građanima.

Naša vizija – čemu težimo

Poreska uprava Republike Srpske je moderno organizovana uprava, visoko profesionalna i efikasna, usmjerena ka postizanju što većeg stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza, prepoznatljiva i poštovana od strane poreskih obveznika, drugih institucija kao i javnosti uopšte.

Djelatnosti

Osnovne djelatnosti Poreske uprave RS su kontrola primjene poreskih zakona, obračun i uplata poreza, kazni i kamata, otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela, poreskih prekršaja i korupcije, u okviru svoje nadležnosti. Poreska uprava RS je organizovana u Sjedište, Područne centre, Područne jedinice i Privremene kancelarije.

Nadležnosti

Nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske definisane su Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 108/11,67/13, 31/14 i 44/16). VIŠE

Zadaci

Osnovni zadatak Poreske uprave jeste da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i njenim građanima. U ostvarivanju ovog svog zadatka Poreska uprava mora se rukovoditi sljedećim principima u radu:

integritet, zakonitost, nepristrasnost, pouzdanost

Povjerenje javnosti u integritet, zakonitost, nepristrasnost i pouzdanost Poreske uprave je izuzetno važna pretpostavka za ostvarivanje zadataka Poreske uprave.

Istorijat

Osnivanje: Poreska uprava Republike Srpske osnovana je krajem 2001. godine Zakonom o poreskoj upravi i nalazi se u sastavu Ministarstva finansija Republike Srpske. U ovom obliku poslovanja funkcioniše od 1. januara 2002. godine, nastala je spajanjem Republičke uprave javnih prihoda i Finansijske policije RS.

DOSADAŠNJI DIREKTORI

Milica Bisić
2001-2003.

Miodrag Đurić
2003-2006.

Vlado Vrhovac
2006-2008.

Mile Banika v.d.
2008-2011.

Zora Vidović
2011-2018.