Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > Сектор за централну обраду пореских докумената

Миодраг Марковић
Помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за централну обраду пореских докумената

Сектор за централну обраду пореских докумената обавља управне и друге стручне послове који се односе на вођење пореског књиговодства, израду финансијских извјештаја везаних за стање и кретање података у пореском књиговодству, припрему и предлагање подзаконских и интерних аката везаних за обраду пореских података, пријем докумената и обавјештења о уплатама од банака, пријем пореских пријава од организационих јединица ПУРС, исправку погрешних података, контролу и корекцију података извршених службеним радњама ПУРС и обавља друге послове у складу са прописима.

У Сектору за централну обраду пореских докумената унутрашње организационе јединице су:

  •  Одјељење за обраду пореских пријава,
  •  Одјељење за обраду налога ПУРС и
  •  Одјељење за праћење рада и промјена у систему пореског књиговодства.