Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata

Miodrag Marković
Pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata

Sektor za centralnu obradu poreskih dokumenata obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje poreskog knjigovodstva, izradu finansijskih izvještaja vezanih za stanje i kretanje podataka u poreskom knjigovodstvu, pripremu i predlaganje podzakonskih i internih akata vezanih za obradu poreskih podataka, prijem dokumenata i obavještenja o uplatama od banaka, prijem poreskih prijava od organizacionih jedinica PURS, ispravku pogrešnih podataka, kontrolu i korekciju podataka izvršenih službenim radnjama PURS i obavlja druge poslove u skladu sa propisima.

U Sektoru za centralnu obradu poreskih dokumenata unutrašnje organizacione jedinice su:

  •  Odjeljenje za obradu poreskih prijava,
  •  Odjeljenje za obradu naloga PURS i
  •  Odjeljenje za praćenje rada i promjena u sistemu poreskog knjigovodstva.