Пореска Управа Републике Српске > Опште > Организациона структура > Сектор за услуге пореским обвезницима

Перса Паић
Помоћник директора
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Сектор за услуге пореским обвезницима

Сектор за услуге пореским обвезницима обавља управне и друге стручне послове који се односе на: управне послове везане за регистрацију пореских обвезника и обвезника доприноса, управне послове у вези са израдом рјешења којима се одобрава опорезивање дохотка из страних извора, пружање електронских услуга пореским обвезницима, информисање и едукација пореских обвезника, помоћ пореским обвезницима у правилној примјени пореских прописа, израду приједлога пореских образаца и упутстава за њихово попуњавање, анализу пореског и другог релевантног законодавства и пратећих аката и предлагање њихових побољшања и и друге послове у складу са прописима.
У Сектору за услуге пореским обвезницима унутрашње организационе јединице су:

  •  Одјељење за порезе, регистрацију и координацију рада ПЦ и ПЈ,
  •  Одјељење за услуге и информисање