Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Sektor za usluge poreskim obveznicima

Persa Paić
Pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za usluge poreskim obveznicima

Sektor za usluge poreskim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: upravne poslove vezane za registraciju poreskih obveznika i obveznika doprinosa, upravne poslove u vezi sa izradom rješenja kojima se odobrava oporezivanje dohotka iz stranih izvora, pružanje elektronskih usluga poreskim obveznicima, informisanje i edukacija poreskih obveznika, pomoć poreskim obveznicima u pravilnoj primjeni poreskih propisa, izradu prijedloga poreskih obrazaca i uputstava za njihovo popunjavanje, analizu poreskog i drugog relevantnog zakonodavstva i pratećih akata i predlaganje njihovih poboljšanja i i druge poslove u skladu sa propisima.
U Sektoru za usluge poreskim obveznicima unutrašnje organizacione jedinice su:

  •  Odjeljenje za poreze, registraciju i koordinaciju rada PC i PJ,
  •  Odjeljenje za usluge i informisanje