IOTA

Интра-европска организација пореских управа (IOTA)  је непрофитна организација пореских управа, која пружа својим чланицама платформу за размјену искустава и најбољих пракси о важним питањима и актуелним дешавањима у вези са практичним аспектима пореске управе. Седам пореских управа Централне и Источне Европе су формирале Организацију 1996.године, која тренутно броји 44 пуноправних чланица. Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (ИОТА) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу.

IOTA – Интра-европска организација пореских администрација – линк https://www.iota-tax.org/

CEF

Центар за развој финансија (CEF) – Центар за развој финансија је водећа регионална институција која промовише изградњу капацитета у јавним финансијама широм југоисточне Европе. Основан 2001. године од стране Владе Словеније, CEF броји 12 чланица (Албанија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово*, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словенија и Турска). Чланице играју главну улогу у дефинисању циљева и стратегија CEF-а. CEF комбинира посебно креиране програме обуке за државне службенике у кључним областима управљања јавним финансијама, пореске политике и администрације, централног банкарства и података и анализа за креирање политика у региону са добрим препознавањем лидерских вјештина потребних за управљање реформама.

Центар за развој финансија (CEF) – линк ( https://www.cef-see.org/ )

FISCALIS

Fiscalis је програм сарадње Европске уније који омогућава пореским управама да размјењују информације и најбољу праксу. У програму учествују државице чланице ЕУ, државе кандидати за чланство у ЕУ и државе потенцијални кандидати за чланство у ЕУ. Глави циљ програма је унапрјеђење правилног функционисања пореских система на унутрашњем тржишту јачањем сарадње између земаља учесница, њихових пореских власти и њихових службеника. Посебни циљ програма је усмјерен на борбу против пореских превара, пореске евазије и агресивног пореског планирања, као и на имплементацију пореских прописа Европске уније, а они се остварују кроз: размјену информација, подршку административној сарадњи, јачање административних капацитета земаља учесница и помоћи државама да смање административни терет пореским управамама и осигурање поштивања пореских прописа од стране пореских обвезника. Пореска управа Републике Српске активно учествује у програму Fiscalis.

Програм “Фискалис” – линк

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

Пореска управа Републике Српске учествује у пројекту ММФ-а „Пројекат за пружање подршке управама прихода“, а чији је циљ јачање капацитета пореских управа у Босни и Херцеговини. Подручја на која би се пројекат концентрисао треба да побољшају законски оквир за управљање порезима, а ради јачања процеса за пружање услуга обвезницима и провођење контрола и истрага; даље јачају капацитете за постепено усвајање савременог приступа управљању ризицима; те унаприједе ефикасност у области контроле и управљања дугом.

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (ММФ) – линк

 

ШВЕДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Основни циљ пројекта „Јачање капацитета пореских управа у БиХ“, који реализујемо са Пореском управом Шведске је унапређење капацитета порес бвких управа и допринос трансформацији у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ. Стручњаци из Пореске управе Шведске су са запосленим у све четири пореске администрације у БиХ идентификовали кључне области које су заједничке за све администрације у којима се жели остварити напредак. Идентификоване су три приоритетне области на којима ће радити посебно специјализовани тимови из Пореске управе Шведске и пореских администрација у БиХ и то у областима: Промјена начина размишљања запослених у пореским администрацијама; Услуге пореским обвезницима; Управљање ризиком пореске дисциплине. Пројекат не подразумијева улагање у модернизацију информационих система, већ искључиво преузимање најбољих практичних искустава из Пореске управе Шведске у овим областима, са циљем трансформације у модерне, поуздане и услужне пореске управе у БиХ и то кроз студијске посјете и радионице.

Шведска Пореска управа – линк

ГЛОБАЛНИ ФОРУМ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И РАЗМЈЕНИ ИНФОРМАЦИЈА У ПОРЕСКЕ СВРХЕ И OECD ИНКЛУЗИВНИ ОКВИР ЗА BEPS

Глобални форум о транспарентности и размјени информација у пореске сврхе је водеће међународно тијело које ради на примјени глобалне транспарентности и стандарда за размјену информација широм свијета. Глобални форум тренутно броји 165 држава чланица. Босна и Херцеговина је чланица Глобалног форума од 2018. године. Приступање   Глобалном форуму обухвата преузимање одређених обавеза које се односе на имплементацију стандарда размјене информација у пореске сврхе по захтјеву (EOIR), спонтане размјене информације и аутоматске размјене података (AEOI).

БиХ је чланица и Инклузивног оквира за БЕПС (Base Erosion and Profit Shifting – ерозија пореске основице и премјештање добити) од 2019. године. Инклузивни оквир Организације за економску сарадњу и развој (OECD)/Г20 о ерозији пореске основице и премјештању добити окупља 141 јурисдикцију ради сарадње на имплементацији BEPS пакета. Ерозија пореске основице и премјештање добити (BEPS) односи се на стратегије пореског планирања мултинационалних компанија којe користе празнине и неусклађености у пореским правилима, с циљем избјагавања плаћања пореза. Сврха BEPS-а јесте да се уведе праведније опорезивање, задржавање прихода у држави којој тај приход заиста и припада, као и умањење могућности пореске евазије. BEPS пакет пружа 15 акција којима се владе опремају домаћим и међународним инструментима потребним за рјешавање проблема избјегавања плаћања пореза, попут: рјешавањa пореских изазова узрокованих дигиталном економијом, неутрализацијe учинака хибридних неусклађености, eфективнe контролe страних компанија, исплатe камата и других финансијских инструмената повезаним лицима, ефикаснијe борбe против штетне пореске праксе, спречавањa злоупотребе пореских уговора, статусa сталне пословне јединице, трансферних цијена (8-10 акције), успостављања методологије за прикупљање и анализу података о BEPS, обавезне примјене правила о објављивању, механизама извјештавањa по принципу држава-држави, побољшавање механизама за рјешавања спорова, развијања мултилатералних инструмената који би модификовали билатералне пореске споразуме. Држава која је чланица БЕПС-а дужна је у порески систем имплементирати четири акције/мјере које представљају минималне стандарде за обезбијеђење пореског оквира који је у складу са прописаним међународним правилима у области прекограничног опорезивања. Четири акције које представљају минимални стандард су: акција 5 (ефикаснијe борбe против штетне пореске праксе), акција 6 (спречавање злоупотребе пореских уговора), акција 13 (документација о трансферним цијенама и извјештавање по принципу држава-држави) и акција 14 (побољшавање механизама за рјешавања спорова).

Пореска управа Републике Српске у поступцима за размјену информација у пореске сврхе поступа по билатералним и мултилатералним уговорима о избјегавању двоструког опорезивања. Босна и Херцеговина има закључених 38 уговора о избјегавању двоструког опрезивања. БиХ је у октобру 2019. године потписала Мултилатералну конвенцију за примјену мјера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премјештања добити односе на пореске уговоре, а која је ступила на снагу 01.01.2021. године (скраћено  MLI). Поменутом Конвенцијом, ревидирају се постојећи уговори о избјегавању двоструког опорезивања, како би се спријечиле могућности за неопорезивање или снижено опорезивање кроз пореску утају или злоупотребе пореских олакшица које су утемељене билатералним уговорима. На овај начин мијењају се постојећи уговори без потребе закључивања нових уговора о избјегавању двоструког опорезивања. Такође, БиХ је потписала и Мултилатералну конвенцију о узајамној административној помоћи у пореским стварима (скраћено МАК), која је ступила на снагу 01.01.2021. године, а примјењује се од 01.01.2022. године. МАК омогућава Пореској управи Републике Српске да учествује у међународној пореској сарадњи са другим државама, размјењујући информације у пореске сврхе (по захтјеву, спонтана и аутоматска), учествујући у пореским контролама и пружајући помоћ у наплати пореза, што представља велики значај и корист за Пореску управу у вршењу надлежности по питању спречавања пореске евазије и поштовању домаћих пореских прописа.

OECD Глобални форум – линк              OECD BEPS – линк