IOTA

Intra-evropska organizacija poreskih uprava (IOTA)  je neprofitna organizacija poreskih uprava, koja pruža svojim članicama platformu za razmjenu iskustava i najboljih praksi o važnim pitanjima i aktuelnim dešavanjima u vezi sa praktičnim aspektima poreske uprave. Sedam poreskih uprava Centralne i Istočne Evrope su formirale Organizaciju 1996.godine, koja trenutno broji 44 punopravnih članica. Poreska uprava Republike Srpske primljena je u punopravno članstvo Intra-evropske organizacije poreskih uprava (IOTA) na 8. Generalnoj skupštini koja je održana od 14. do 16. juna 2004. godine u Pragu.

IOTA – Intra-evropska organizacija poreskih administracija – link https://www.iota-tax.org/

CEF

Centar za razvoj finansija (CEF) – Centar za razvoj finansija je vodeća regionalna institucija koja promoviše izgradnju kapaciteta u javnim finansijama širom jugoistočne Evrope. Osnovan 2001. godine od strane Vlade Slovenije, CEF broji 12 članica (Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska). Članice igraju glavnu ulogu u definisanju ciljeva i strategija CEF-a. CEF kombinira posebno kreirane programe obuke za državne službenike u ključnim oblastima upravljanja javnim finansijama, poreske politike i administracije, centralnog bankarstva i podataka i analiza za kreiranje politika u regionu sa dobrim prepoznavanjem liderskih vještina potrebnih za upravljanje reformama.

Centar za razvoj finansija (CEF) – link ( https://www.cef-see.org/ )

FISCALIS

Fiscalis je program saradnje Evropske unije koji omogućava poreskim upravama da razmjenjuju informacije i najbolju praksu. U programu učestvuju državice članice EU, države kandidati za članstvo u EU i države potencijalni kandidati za članstvo u EU. Glavi cilj programa je unaprjeđenje pravilnog funkcionisanja poreskih sistema na unutrašnjem tržištu jačanjem saradnje između zemalja učesnica, njihovih poreskih vlasti i njihovih službenika. Posebni cilj programa je usmjeren na borbu protiv poreskih prevara, poreske evazije i agresivnog poreskog planiranja, kao i na implementaciju poreskih propisa Evropske unije, a oni se ostvaruju kroz: razmjenu informacija, podršku administrativnoj saradnji, jačanje administrativnih kapaciteta zemalja učesnica i pomoći državama da smanje administrativni teret poreskim upravamama i osiguranje poštivanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika. Poreska uprava Republike Srpske aktivno učestvuje u programu Fiscalis.

Program “Fiskalis” – link

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND

Poreska uprava Republike Srpske učestvuje u projektu MMF-a „Projekat za pružanje podrške upravama prihoda“, a čiji je cilj jačanje kapaciteta poreskih uprava u Bosni i Hercegovini. Područja na koja bi se projekat koncentrisao treba da poboljšaju zakonski okvir za upravljanje porezima, a radi jačanja procesa za pružanje usluga obveznicima i provođenje kontrola i istraga; dalje jačaju kapacitete za postepeno usvajanje savremenog pristupa upravljanju rizicima; te unaprijede efikasnost u oblasti kontrole i upravljanja dugom.

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND (MMF) – link

 

ŠVEDSKA PORESKA UPRAVA

Osnovni cilj projekta „Jačanje kapaciteta poreskih uprava u BiH“, koji realizujemo sa Poreskom upravom Švedske je unapređenje kapaciteta pores bvkih uprava i doprinos transformaciji u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH. Stručnjaci iz Poreske uprave Švedske su sa zaposlenim u sve četiri poreske administracije u BiH identifikovali ključne oblasti koje su zajedničke za sve administracije u kojima se želi ostvariti napredak. Identifikovane su tri prioritetne oblasti na kojima će raditi posebno specijalizovani timovi iz Poreske uprave Švedske i poreskih administracija u BiH i to u oblastima: Promjena načina razmišljanja zaposlenih u poreskim administracijama; Usluge poreskim obveznicima; Upravljanje rizikom poreske discipline. Projekat ne podrazumijeva ulaganje u modernizaciju informacionih sistema, već isključivo preuzimanje najboljih praktičnih iskustava iz Poreske uprave Švedske u ovim oblastima, sa ciljem transformacije u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH i to kroz studijske posjete i radionice.

Švedska Poreska uprava – link

GLOBALNI FORUM O TRANSPARENTNOSTI I RAZMJENI INFORMACIJA U PORESKE SVRHE I OECD INKLUZIVNI OKVIR ZA BEPS

Globalni forum o transparentnosti i razmjeni informacija u poreske svrhe je vodeće međunarodno tijelo koje radi na primjeni globalne transparentnosti i standarda za razmjenu informacija širom svijeta. Globalni forum trenutno broji 165 država članica. Bosna i Hercegovina je članica Globalnog foruma od 2018. godine. Pristupanje   Globalnom forumu obuhvata preuzimanje određenih obaveza koje se odnose na implementaciju standarda razmjene informacija u poreske svrhe po zahtjevu (EOIR), spontane razmjene informacije i automatske razmjene podataka (AEOI).

BiH je članica i Inkluzivnog okvira za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – erozija poreske osnovice i premještanje dobiti) od 2019. godine. Inkluzivni okvir Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)/G20 o eroziji poreske osnovice i premještanju dobiti okuplja 141 jurisdikciju radi saradnje na implementaciji BEPS paketa. Erozija poreske osnovice i premještanje dobiti (BEPS) odnosi se na strategije poreskog planiranja multinacionalnih kompanija koje koriste praznine i neusklađenosti u poreskim pravilima, s ciljem izbjagavanja plaćanja poreza. Svrha BEPS-a jeste da se uvede pravednije oporezivanje, zadržavanje prihoda u državi kojoj taj prihod zaista i pripada, kao i umanjenje mogućnosti poreske evazije. BEPS paket pruža 15 akcija kojima se vlade opremaju domaćim i međunarodnim instrumentima potrebnim za rješavanje problema izbjegavanja plaćanja poreza, poput: rješavanja poreskih izazova uzrokovanih digitalnom ekonomijom, neutralizacije učinaka hibridnih neusklađenosti, efektivne kontrole stranih kompanija, isplate kamata i drugih finansijskih instrumenata povezanim licima, efikasnije borbe protiv štetne poreske prakse, sprečavanja zloupotrebe poreskih ugovora, statusa stalne poslovne jedinice, transfernih cijena (8-10 akcije), uspostavljanja metodologije za prikupljanje i analizu podataka o BEPS, obavezne primjene pravila o objavljivanju, mehanizama izvještavanja po principu država-državi, poboljšavanje mehanizama za rješavanja sporova, razvijanja multilateralnih instrumenata koji bi modifikovali bilateralne poreske sporazume. Država koja je članica BEPS-a dužna je u poreski sistem implementirati četiri akcije/mjere koje predstavljaju minimalne standarde za obezbijeđenje poreskog okvira koji je u skladu sa propisanim međunarodnim pravilima u oblasti prekograničnog oporezivanja. Četiri akcije koje predstavljaju minimalni standard su: akcija 5 (efikasnije borbe protiv štetne poreske prakse), akcija 6 (sprečavanje zloupotrebe poreskih ugovora), akcija 13 (dokumentacija o transfernim cijenama i izvještavanje po principu država-državi) i akcija 14 (poboljšavanje mehanizama za rješavanja sporova).

Poreska uprava Republike Srpske u postupcima za razmjenu informacija u poreske svrhe postupa po bilateralnim i multilateralnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Bosna i Hercegovina ima zaključenih 38 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oprezivanja. BiH je u oktobru 2019. godine potpisala Multilateralnu konvenciju za primjenu mjera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti odnose na poreske ugovore, a koja je stupila na snagu 01.01.2021. godine (skraćeno  MLI). Pomenutom Konvencijom, revidiraju se postojeći ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kako bi se spriječile mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje kroz poresku utaju ili zloupotrebe poreskih olakšica koje su utemeljene bilateralnim ugovorima. Na ovaj način mijenjaju se postojeći ugovori bez potrebe zaključivanja novih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Takođe, BiH je potpisala i Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (skraćeno MAK), koja je stupila na snagu 01.01.2021. godine, a primjenjuje se od 01.01.2022. godine. MAK omogućava Poreskoj upravi Republike Srpske da učestvuje u međunarodnoj poreskoj saradnji sa drugim državama, razmjenjujući informacije u poreske svrhe (po zahtjevu, spontana i automatska), učestvujući u poreskim kontrolama i pružajući pomoć u naplati poreza, što predstavlja veliki značaj i korist za Poresku upravu u vršenju nadležnosti po pitanju sprečavanja poreske evazije i poštovanju domaćih poreskih propisa.

OECD Globalni forum – link              OECD BEPS – link