Доприноси

Најчешћа питања из области доприноса

1.Обрачун доприноса за физичко лице из Федерације БиХ које остварује приход по основу уговора о дјелу у Републици Српској?

На приход које физичко лице, укључујући и физичко лице из Федерације БиХ оствари по основу уговора о дјелу, обрачунава се допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 18,5%

2.Kojи доприноси се плаћају за лица која са послодавцем закључе уговор о обављању привремених и повремених послова ?

Накнада која се физичком лицу  исплати по основу уговора о обављању привремених и повремених послова подлијеже плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање.

3.Kojи доприноси се плаћају за лица која са послодавцем закључе уговор о стручном оспособљавњу и усавршавању у складу са прописима из области радних односа?

За лице са којим послодавац закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања радног односа, у складу са прописима из области радних односа, послодавац је дужан да обрачуна и плаћа допринос за пензијско-инвалидско осигурање по стопи од 4,5% и допринос за здравствено осигурање по стопи од 10,2%, на основицу коју чини 50% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Послодавац је лица са којима закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању дужан пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3120 – Пријава/Одјава уплате доприноса у одређеним околностима, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању (бројчана ознака / шифра: 28).