Najčešća pitanja iz oblasti poreza na nepokretnosti

1.Kada nastaje obaveza poreza na nepokretnosti?

Obaveza poreza na nepokretnosti nastaje danom kada poreski obveznik stekne ili počne da koristi nepokretnost, zavisno od toga koji od uslova bude prije ispunjen.

2.Da li je obveznik poreza na nepokretnosti vlasnik nepokretnosti ili korisnik nepokretnosti?

Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik u smislu ovog zakona je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

3.Koji je rok za podnošenje prigovora na poreski račun?

U skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/15), protiv utvrđene poreske obaveze iz poreskog računa poreski obveznik ima pravo prigovora u roku od petnaest dana od dana predaje poreskog računa poreskom obvezniku.

4.Kako se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja nepokretnosti?

Poreski obveznici koji su vlasnici nepokretnosti, a koje su prema članu 9. Zakona o porezu na nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti, obavezni su uz Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti – Obrazac PFRN, podnijeti i Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza – Obrazac ZOPN kako bi ostvarili pravo na oslobađanje plaćanja nepokretnosti.

5.Koji je rok za plaćanje poreza na nepokretnosti?

Porez na nepokretnosti plaća se u dva dijela: prvi, najkasnije do 30. juna i drugi, najkasnije do 30. septembra u poreskoj godini, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50% ukupnog iznosa poreske obaveze utvrđene poreskim računom.

6.Koje su obaveze lica koje stiče nepokretnost, a koje su obaveze lica koje prenosi pravo na nepokretnostima?

Sticanjem ili početkom korišćenja nepokretnosti koja nije upisana u fiskalni registar nepokretnosti poreski obveznik dužan je da u roku od 30 dana nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnese Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti prema lokaciji nepokretnosti.
Poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti za koju je izdat poreski račun za datu poresku godinu, obavezan je da izmiri dospjeli dio poreske obaveze za period od početka godine do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti.

Poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, dužan je da podnese Prijavu za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (PVON), u roku od 30 dana od dana nastanka prenosa prava nad tom nepokretnosti.

7.Koje su posljedice neplaćanja poreza ne nepokretnosti?

Na iznos poreske obaveze koja nije plaćena u propisanom roku, poreski obveznk je dužan da plati kamatu koja se obračunava po stopi od 0,03% dnevno, kao i novčanu kaznu u iznosu od 20% od utvrđene obaveze, kako je propisano članom 51. i članom 96. Zakona o poreskom postupku Republike Srpsk(„Sl. glasnik RS”, br. 102/2011, 108/2011, 67/2013, 31/2014 i 44/2016). Postupak prinudne naplate poreskih obaveza, Poreska uprava pokreće po službenoj dužnosti istekom roka za plaćanje prijavljenih poreskih obaveza ili istekom roka za plaćanje iz izvršnog rješenja o utvrđivanju poreskih obaveza.

8.Koje su posljedice neregistrovanja poreza ne nepokretnosti?

Članom 94. i 95. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, propisano je da će se za prekrašaj kazniti poreski obveznik fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM, te od 1000 KM do 3000 KM poreski obveznik pravno lice i novčanom kaznom od 500 do 1500 KM odgovorno lice u pravnom licu. U slučaju da poreski obveznik ne podnese prijavu za registraciju nepokretnosti, Poreska uprava po službenoj dužnosti registruje nepokretnost.

9.Kako se ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)?

Članom 10. stav 1) Zakona o porezu na nepokretnosti, je propisano da poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa ovim zakonom za 50 m2 za obveznika i po 10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva, od procijenjene vrijednosti nepokretnosti u kojoj stanuje. Navedeno pravo se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice – obrazac ZUPO.

10.Ko može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice?

Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa Zakonom o porezu ne nepokretnosti, za vrijednost do 50 m2 za obveznika i po 10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište. Pravo na umanjenje poreske osnovice može ostvariti samo vlasnik nepokretnosti i isto se odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.

11.Šta ako vlasnik ne stanuje u nepokretnosti?

Vlasnik nepokretnosti koji ne stanuje u nepokretnosti, odnosno nema mjesto prebivališta u toj nepokretnosti, u tom slučaju ne može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice za tu nepokretnost, jer se umanjenje odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.

12.Šta ako dođe do promjene u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, odnosno oslobađanja?

S obzirom da se pravo na umanjenje poreske osnovice ostvaruje podnošenjem pismenog Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice (ZUPO), promjena podataka navedenih u Zahtjevu se vrši podnošenjem izmijenjenog zahtjeva Poreskoj upravi. Izmijenjeni ZUPO se može podnijeti i u prilogu prigovora kojim se pobija poreski račun za tekuću poresku godinu, i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja poreskog računa poreskom obvezniku.

13.Na koju adresu se dostavljaju poreski računi za porez na nepokretnosti?

Poreski račun za porez na nepokretnosti dostavlja se na adresu poreskog obveznika koja je registrovana kod nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko poreski obveznik nije registrovan kod nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, u tom slučaju poreski račun se dostavlja na adresu koja je navedena u Prijavi za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN).

14.Kako Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) podnose suvlasničari, odnosno zajedničari nad nepokretnosti ?

U slučaju suvlasništva i zajedničkog vlasništva na nepokretnosti, svaki suvlasnik i svaki zajedničar je poreski obveznik, srazmjerno vlasničkom udjelu.

Suvlasnici nepokretnosti podnose pojedinačno Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti nad kojom imaju suvlasničko pravo.

Suvlasnik nepokretnosti koji je istovremeno korisnik cijele nepokretnosti ili njenog većeg dijela podnosi jedinstvenu Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti, ako ostali suvlasnici nisu poznati ili su nedostupni.

Članovi istog domaćinstva koji su suvlasnici nepokretnosti mogu sporazumno podnijeti jedinstvenu Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti, određujući između sebe lice kome će Poreska uprava dostavljati poreski račun. Suvlasnici svoju saglasnost i suvlasnički udio upisuju u posebnom dijelu Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti.

Zajedničari na nepokretnosti sporazumno podnose jedinstvenu Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti. Zajedničari svoju saglasnost daju potpisom na Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti ili prilaganjem pisane saglasnosti ovjerene od nadležnog organa uz Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti.

15.Da li se porez na nepokretnosti plaća na izgrađene građevinske objekte za koje nije izdato odobrenje za građenje, odnosno odobrenje za upotrebu (građevinska, odnosno upotrebna dozvola) ?

Upis nepokretnosti u Fiskalni registar nepokretnosti vrši se prema stvarnom stanju na terenu, te i nepokretnosti (građevinski objekti) za koje nije izdato odobrenje za građenje, odnosno odobrenje za upotrebu podliježu oporezivanju i iste se prijavljuju u Fiskalni registar nepokretnosti.

16.Da li se porez na nepokretnosti plaća na nepokretnosti koje su u izgradnji ?

Nepokretnost u izgradnji podliježe plaćanju poreza prema procentu izgrađenosti na dan procjene vrijednosti. Procenat izgrađenosti nepokretnosti prijavljuje se u Prijavi za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN), kako slijedi:

 • 20 % – započeta gradnja bez postavljenog krova
 • 40 % – postavljen krov i završeni grubi radovi
 • 60 % – završena jedna soba za stanovanje
 • 80 % – priključena voda, okrečena soba, kanalizacija, završeni podovi i radovi od drveta na vanjskom dijelu objekta
 • 90 % – završena fasada (uključuje vanjsko malterisanje)
 • 100 % – završeni svi vanjski i unutrašnji radovi

17.Kako se utvrđuje poreska osnovica za obračun poreza na nepokretnosti ?

Poresku osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti predstavlja procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti koja je određena u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti.

Za svaku poresku godinu procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti koja predstavlja osnovicu za obračun poreza je njena vrijednost na dan 31. decembar prethodne godine.

Skupštine opština i gradova dužne su da, najkasnije do 31. januara tekuće godine, dostave Poreskoj upravi u pisanoj formi odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji za sljedeće nepokretnosti:

1) zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo) i

2) građevinske objekte (stan, kuća, poslovni, industrijski i ostali objekti).

Poreska uprava utvrđuje poresku osnovicu na osnovu vrijednosti po zonama koje odlukom utvrđuju skupštine opština i gradova i karakteristika nepokretnosti navedenih u prijavi za upis u Fiskalni registar nepokretnosti.

S tim u vezi, za svaku karakteristiku nepokretnosti Poreska uprava određuje vrijednost koeficijenta kojim se vrši korekcija tržišne vrijednosti nepokretnosti koje odlukom utvrđuju skupštine opština i gradova.

Vrijednost koeficijenta kojim se vrši korekcija tržišne vrijednosti nepokretnosti Poreska uprava objavljuje na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave.

Izuzetno, ukoliko opštine i gradovi ne dostave odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji u propisanom roku, obračun poreza na nepokretnosti za tekuću godinu vrši se primjenom posljednje dostavljene odluke, a ukoliko ne postoji nijedna odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama, Poreska uprava neće izdati poreski račun.

18.Da li se može ostavriti pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na nepokretnosti ukoliko vlasnik ne stanuje u toj nepokretnosti ali u nepokretnosti stanuju članovi njegove porodice, odnosno domaćinstva ?

Poreski obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice utvrđene u skladu sa Zakonom o porezu ne nepokretnosti, za vrijednost do 50 m2 za obveznika i po 10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište.

Pravo na umanjenje poreske osnovice može ostvariti samo vlasnik nepokretnosti i isto se odnosi samo na jednu nepokretnost u kojoj poreski obveznik ili članovi njegovog domaćinstva imaju prebivalište.

Međutim, ukoliko vlasnik nepokretnosti ne stanuje u nepokretnosti (nema mjesto prebivališta u toj nepokretnosti), u tom slučaju ne može se ostvarivati pravo na umanjenje poreske osnovice ni po osnovu vlasništva (50 m2 za poreskog obveznika – vlasnika nepokretnosti), niti pravo na umanjenje po osnovu članova njegovog domaćinstva (10 m2 za svakog člana njegovog domaćinstva) bez obzira što u toj nepokretnosti stanuju članovi domaćinstva vlasnika nepokretnosti.

19.Da li se poreski račun za porez na nepokretnosti poreskom obvezniku može dostaviti na adresu elektronske pošte poreskog obveznika ( na e.mail adresu) ?

Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa članom 24. stav 5. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 78/20 i 37/22), omogućila je dostavljanje poreskih računa za porez na nepokretnosti na imejl adresu poreskog obveznika.

Da bi Poreska uprava Republike Srpske izvršila dostavu poreskog računa za porez na nepokretnost na imejl adresu poreskog obveznika, potrebno je Poreskoj upravi podnijeti Saglasnost za dostavljanje poreskih računa za porez na nepokretnosti na imejl adresu poreskog obveznika, koji se neposredno ili putem pošte predaje nadležnoj područnoj jednici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi. 

Saglasnost / Opoziv saglasnosti za dostavljanje poreskih računa za porez na nepokretnosti na imejl adresu poreskog obveznika može preuzeti na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, sekcija: Nepokretnosti.

Uputstvo za ostvarivanje prava na dostavu poreskih računa za porez na nepokretnosti na imejl adresu poreskog obveznika može se preuzeti na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske.

20.Kako se Poreskoj upravi prijavljuje promjena namjene i promjena drugih podataka o nepokretnosti koja je upisana u Fiskalni registar nepokretnosti ?

Promjena namjene nepokretnosti, kao i drugih podataka o nepokretnostima koje su prijavljene u Fiskalni registar nepokretnosti (npr. povećanje površine nepokretnosti i sl.) Poreskoj upravi se prijavljuje putem Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) – u kojem je, u odjeljku: „Podaci o tipu prijave“, potrebno označiti polje: „Izmijenjeni“.

 

21.Da li se obrazac Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN), Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO), Zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti (Obrazac ZOPN) i Prijave za promjenu vlasnika / odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON) Poreskoj upravi može podnijeti elektronskim putem ?

Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN), Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO), Zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti (Obrazac ZOPN) i Prijav za promjenu vlasnika / odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON) Poreskoj upravi se ne mogu podnositi elektronskim putem.

Navedeni obrasci se nadležnim područnim jedinicama Poreske uprave prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi dostavljaju neposredno (lično) ili putem pošte.

22.Da li se uz Prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) i druge obrasce dostavlja i druga dokumentacija ?

Da, prilikom podnošenja Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) poreski obveznik dostavlja izvod iz javnih evidencija o nepokretnostima koje izdaje Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske ili drugi materijalni dokazi kojima se dokazuje sticanje prava vlasništva nad nepokretnosti.

23.Koje nepokretnosti su oslobođene od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti ?

Od plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođene su sljedeće nepokretnosti:

 • javna dobra, osim objekata koji se na njima nalaze, a služe za sticanje ekonomske koristi,
 • nepokretnosti u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave koje koriste njihove institucije,
 • nepokretnosti u vlasništvu institucija čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija BiH, Brčko Distrikt BiH i jedinice lokalne samouprave,
 • nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, po principu reciprociteta,
 • nepokretnosti vjerskih zajednica koje se koriste u obavljanju vjerskih obreda,
 • kulturni i istorijski spomenici, koje je kao takve proglasio nadležni organ,
 • nepokretnosti koje se koriste u humanitarne svrhe,
 • skloništa za zaštitu ljudi i robe od ratnih dejstava,
 • objekti ili dijelovi objekata koji u skladu sa zakonom služe za izvođenje javnih radova,
 • nepokretnosti koje se nalaze u minskim poljima i kojima pristup i normalna upotreba nisu dozvoljeni,
 • nepokretnosti koje poreski obveznik gradi, odnosno sagradi, a koje su u poslovnim knjigama poreskog obveznika evidentirane, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, kao sredstva koja su isključivo namijenjena daljoj prodaji i
 • obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.

Međutim, navedene nepokretnosti nisu oslobođene od poreza na nepokretnosti ukoliko se koriste za sticanje ekonomske koristi, osim nepokretnosti koje poreski obveznik gradi, odnosno sagradi, a koje su u poslovnim knjigama poreskog obveznika evidentirane, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, kao sredstva koja su isključivo namijenjena daljoj prodaji, kao i obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.

Ako nepokretnost ima više namjena, poreska oslobađanja se mogu koristiti srazmjerno površini koja se koristi za svrhe za koje se može odobriti oslobađanje.

Pravo na oslobađanje ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope (Obrazac ZOPN).

24.Da li su nepokretnosti na kojima je nastala materijalna šteta oslobođene od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti?

U slučaju nastanka materijalne štete na nepokretnostima kao posljedice prirodne katastrofe ili elementarne nepogode na teritoriji opštine, odnosno grada, kao i u slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti, obveznici mogu biti oslobođeni plaćanja obaveze za taj poreski period, o čemu posebnu odluku donosi skupština opštine, odnosno grada.

Pravo na oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnosti stiče se podnošenjem zahtjeva za oslobađanje plaćanja poreza uz podnošenje prijave za upis u Fiskalni registar nepokretnosti. 

25.Da li poreski obveznik može tražiti novu procjenu vrijednosti nepokretnosti ako nepokretnost pretrpi štetu ?

Vlasnik ili korisnik nepokretnosti može da traži od Poreske uprave da  procijeni novu vrijednost nepokretnosti kada nepokretnost pretrpi štetu koja utiče na tržišnu vrijednost te nepokretnosti.

Promjena podataka o nepokretnostima koje su prijavljene u Fiskalni registar nepokretnosti Poreskoj upravi se prijavljuje putem Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) – u kojem je, u odjeljku: „Podaci o tipu prijave“, potrebno označiti polje: „Izmijenjeni“.

Upis promjene podataka u Fiskalni registar nepokretnosti, nakon 1. januara godine za koju se utvrđuje porez na nepokretnosti, ne utiče na utvrđivanje poreza na nepokretnosti za tu godinu, osim u slučajevima utvrđenim odredbama Zakona o porezu na nepokretnosti. 

26.Da li je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi prijavi promjene podataka koje utiču na povećanje vrijednosti nepokretnosti ?

Vlasnik ili korisnik nepokretnosti dužan je da Poreskoj upravi prijavi promjene koje utiču na povećanje vrijednosti nepokretnosti koje nastanu u toku poreske godine, a najkasnije do kraja poreske godine.

Promjena podataka o nepokretnostima koje su prijavljene u Fiskalni registar nepokretnosti Poreskoj upravi se prijavljuje putem Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN) – u kojem je, u odjeljku: „Podaci o tipu prijave“, potrebno označiti polje: „Izmijenjeni“.

 

27.Da li je poreski račun za porez na nepokretnosti predstavlja izvršnu ispravu koja se može prinudno naplatiti ?

Poreski račun za porez na nepokretnosti stiče svojstvo izvršne isprave:

 • protekom roka za izjavljivanje prigovora, ako prigovor nije izjavljen,
 • protekom roka za izjavljivanje žalbe protiv rješenja kojim je prigovor odbijen, ako žalba nije izjavljena,
 • dostavljanjem poreskom obvezniku zaključka kojim se žalba odbacuje i
 • dostavljanjem poreskom obvezniku rješenja kojim se odbija žalba izjavljena protiv prigovora.

Nakon nastupanja izvršnosti poreskog računa za porez na nepokretnosti, Poreska uprava Republike Srpske može, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak, prinudno naplatiti utvrđenu, a neplaćenu obavezu iz tog poreskog računa.

28.Da li Poreska uprava republike Srpske, poreskim obveznicima koji nisu izmirili porez na nepokretnosti, dostavlja opomenu za plaćanje poreza ?

S obzirom da je poreski račun za porez na nepokretnosti izvršna isprava, Poreska uprava Republike Srpske, poreskim obveznicima koji nisu izmirili porez na nepokretnosti, ne dostavlja opomenu za plaćanje poreza, već pokreće postupak prinudne naplate utvrđenog poreza.

29.Kako poreski obveznik može da provjeri stanje obaveza poreza na nepokretnosti ?

S obzirom da se podaci o utvrđenom i plaćenom porezu smatraju poreskom tajnom, podatke o stanju obaveza poreza na nepokretnosti poreski obveznik može provjeriti lično u svim područnim jedinicama Poreske uprave Republike Srpske.

Pored toga, svako fizičko lice može i putem interneta, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske, provjeriti podatke o utvrđenom i plaćenom porezu na nepokretnosti (uvid u podatke iz Jedinstvene kartice poreskog obveznika – JKPO).

Da bi poreski obveznik koristio elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske, odnosno dobio pristupne podatke (korisničko ime i lozinka), potrebno je da popuni i Poreskoj upravi dostavi Zahtjev za aktviranje elektronskih usluga (Obrazac Z-EU).

Napominjemo da se prilikom plaćanja poreskih obaveza, što uključuje i porez na nepokretnosti, shodno odredbama člana 56. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, prvo izmiruje obaveza koja je najranije dospjela za plaćanje.

 

30.Da li poreski obveznik može da izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti ukoliko nije izmirio dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost ?

Poreski obveznik koji u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika obavezan je da izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti. Ispunjenost navedenog uslova (izmirenost poreskih obaveza)  provjerava notar prilikom sačinjavanja notarske isprave koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti, o čemu je dužan da upozori poreskog obveznika i o tome sačinjava zabilješku u notarskoj ispravi. Podatke o stanju poreskih obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti notar provjerava uvidom u uvjerenje Poreske uprave o stanju poreskih obaveza koje je poreski obveznik dužan da dostavi notaru u postupku sačinjavanja notarske isprave .

31.Kako se podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti u svrhu prenosa prava vlasništva nad nepokretnosti ?

Poreska uprava Republike Srpske, na zahtjev poreskog obveznika, izdaje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti u svrhu prenosa prava vlasništva nad nepokretnosti, kao i u druge svrhe.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti može se podnijeti neposredno nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi, putem pošte ili u elektronskom obliku.

Što se tiče elektronskog zahtjeva za izdavanje uvjerenja, isti se podnosi putem elektronske usluge: e- sanduče.

Registracija za korišćenje elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske vrši se podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje elektronskih usluga (obrazac Z – EU).

Aktiviranje otpremnog elektronskog sandučeta kojim se omogućava elektronsko podnošenje zahtjeva Poreskoj upravi Republike Srpske, vrši se podnošenjem navedenog Zahtjeva za aktiviranje elektronskih usluga (Obrazac Z-EU), čime korisnik usluga stiče pravo na korišćenje elektronskog sandučeta (otprema elektronskih dokumenata) – dostavljanje podnesaka u elektronskom obliku potpisanih elektronskim potpisom.

Obrazac Z-EU se Poreskoj upravi podnosi neposredno ili putem pošte.

32.Da li se zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti može podnijeti putem elektronske pošte (e.mail) ?

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti Poreskoj upravi se ne može podnijeti putem elektronske pošte (e.mail).

33.Da li je Poreska uprava Republike Srpske kreirala obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti ?

Poreska uprava Republike Srpske kreirala je obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti. Obrazac zahtjeva može se preuzeti na internet stranici Poreske uprava Republike Srpske, sekcija: Nepokretnosti – Obrasci, uputstva i primjeri.

34.Da li izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti podliježe plaćanju administrativne takse ?

Uvjerenje o stanju obaveza poreza na nepokretnosti oslobođeno je od obaveze plaćanja administrativne takse.

35.Koje sankcije su predviđene za poreskog obveznika koji da izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti ukoliko nije izmirio dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost ?

Ukoliko se utvrdi da je poreski obveznik prometovao nepokretnost koja nije prijavljena u Fiskalni registar nepokretnosti ili za koju nisu izmirene obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti, Poreska uprava, u skladu sa zakonom kojim je u Republici Srpskoj uređen prekršajni postupak, protiv poreskog obveznika pokreće prekršajni postupak.

Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj poreski obveznik pravno lice koje u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, a ne izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti.

Novčanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM za navedeni prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj poreski obveznik fizičko lice koje u toku poreske godine izvrši prenos vlasništva nad nepokretnosti na drugog poreskog obveznika, a ne izmiri sve dospjele poreske obaveze za tu nepokretnost do dana prenosa vlasništva nad nepokretnosti.

36.Koje sankcije su predviđene za notare ukoliko prilikom sačinjavanja notarske isprave koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti ne provjeri stanje poreskih obaveza poreza na nepokretnosti (izmirenost poreskih obaveza) ?

Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj notar ukoliko prilikom sačinjavanja notarske isprave koja predstavlja pravni osnov za upis prenosa prava na nepokretnosti ne provjeri ispunjenost uslova iz člana 15. stav 3. Zakona o porezu na nepokretnosti (izmirenost poreskih obaveza) i o tome ne sačini zabilješku u notarskoj ispravi.

37.Da li se poreski računi za porez na nepokretnosti izdaju vlasnicima nepokretnosti koji nisu živi ?

Poreski računi za porez na nepokretnosti ne izdaju se vlasnicima nepokretnosti koji nisu živi.

 

38.Da li Poreska uprava Republike Srpske ima pravo da po službenoj dužnosti nepokretnost prijavi u Fiskalni registar nepokretnosti ?

Da, ukoliko poreski obveznik poreza na nepokretnosti nije prijavio nepokretnost u Fiskalni registar nepokretnosti, Poreska uprava, u skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 78/20 i 37/22), prijavljuje nepokretnost u Fiskalni registar nepokretnosti po službenoj dužnosti, te poreskom obvezniku izdaje poreski račun za porez na nepokretnosti.

U skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/15), protiv utvrđene poreske obaveze iz poreskog računa poreski obveznik ima pravo prigovora u roku od petnaest dana od dana predaje poreskog računa poreskom obvezniku.

39.Da li status poreskog obveznika poreza na nepokretnosti može biti osnov za sticanje prava vlasništva nad nepokretnosti ?

U skladu sa članom 5. stav 4. Zakona o porezu na nepokretnosti, status poreskog obveznika poreza na nepokretnosti ne može biti osnov za sticanje prava vlasništva nad nepokretnosti.

40.Da li se u Republici Srpskoj plaća porez na promet nepokretnosti ?

U Republici Srpskoj, počevši od 1. januara 2012. godine, promet nepokretnosti ne podliježe oporezivanju porezom na promet nepokretnosti.