Počinje predaja zahtjeva za pomoć subjektima u maju

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u maju, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnesu Poreskoj upravi RS pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane obavljanja djelatnosti u maju 2020. Naime, poreski obveznici kojima je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najkasnije do 11.05.2020. godine dužni su Poreskoj upravi RS podnijeti pisanu izjavu sa zahtjevom radi izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za maj 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu RS, odnosno obaveze po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost. S druge strane, poreski obveznici za koje je zabrana obavljanja djelatnosti trajala najmanje do 12.05.2020. godine dužni su da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom radi isplate najniže plate i doprinosa na najnižu platu za maj 2020. godine iz Fonda solidarnsoti za obnovu RS. Pisane izjave sa zahtjevom, Spisak radnika za isplatu najniže plate za maj 2020. godine kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti i Uputstva za popunjavanje izjava sa zahtjevom, te ostale informacije možete pronaći na našoj internet stranici, u sekciji Info Covid-19. Potpisane i pečatom ovjerene pisane izjave sa zahtjevom predaju se neposredno ili putem pošte nadležnom područnom centru Poreske uprave RS.