Подручни Центри

У подручним центарима организационе јединице су:
Одјељење за контролу,
Одјељење наплате за правна лица,
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,
Одјељење за правне и опште послове и
подручне јединице.

У подручном центру Бања Лука организационе јединице су:
Одјељење за контролу,
Одјељење наплате за правна лица,
Одјељење наплате за предузетнике,
Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне,
Одјељење за правне и опште послове и
подручна јединица.

Подручни центари

Подручни центари као основне организационе јединице обављају управне и друге стручне послове који се односе на инспекцијски надзор пореских обвезника, праћење редовности плаћања пореских обавеза и налагање плаћања у случају кашњења, принудну наплату пореза код свих пореских обвезника, помоћ пореским обвезницима и њихова едукација, усаглашавање стања пореских обавеза, пријем пореских пријава, издавање увјерења и потврда о обавезама пореских обвезника, рад по жалбама и по захтјевима за застару, рјешавање захтјева пореских обвезника за поврат и прекњижавање пореза и друге послове у складу са прописима.