Podsjećamo poreske obveznike da blagovremeno izvrše svoje obaveze: Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta 2023. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2022. i 2023. godinu, a koje je moguće podnijeti i elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Poreske uprave RS.

Kada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2023. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2022. godinu, zatim za podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku za 2022. godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2023. godinu i Poresku prijavu za  naknadu za protivgradnu zaštitu po hektaru obradive površine za 2022. godinu. Takođe, 31. marta ističe i rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2022. godinu za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Za preduzetnike, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2022. godinu i Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2022. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2022. godini prijavljen porez manji od 600 KM.

Kada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2023. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2022. godinu, zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2022. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2022. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za registrovano oružje za 2023. godinu.

Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2023. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS  www.poreskaupravars.org, u rubrikama za fizička, pravna lica i preduzetnike.

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova. Cilj Poreske uprave Republike Srpske svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika, već da bude servis poreskih obveznika sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.