Poreska uprava objavljuje Konkurs za prijem namještenika

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/120.2-133/21

Dana: 17.05.2021. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

                 KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

1.1. Saradnik za poslove protokola – Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: prima i zavodi u propisane evidencije podneske stranaka i druga akta upućena u PC, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, vodi arhivu PC, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.2. Tehnički sekretar Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: vodi evidenciju o rasporedu prijema stranaka i organizuje radne sastanke za pomoćnika direktora, prima stranke pomoćnika direktora i ostalih rukovodilaca u PC i daje im potrebne informacije i objašnjenja, prima i otprema akta putem faksa i po potrebi kopira dokumenta, obavlja poslove telefonske centrale za potrebe PC, pečatira potpisana akta, prima i otprema akta pomoćnika direktora, te ih klasifikuje i arhivira, u PC koji nemaju sistematizovano radno mjesto Saradnik za računovodstvene poslove vodi evidenciju o troškovima koji nastaju u PC i pripadajućim PJ, vodi evidenciju realizacije bonova za gorivo i putnih naloga, obrađuje račune i dostavlja ih u Sjedište PURS, vodi računa o knjiženju osnovnih sredstava PC, prati izvršenje finansijskog plana, izrađuje izvještaje o troškovima rada PC i PJ, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.3. Saradnik za administrativne poslove – Područni centar Prijedor, Odjeljenje naplate za pravna lica; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: vodi evidenciju o zaposlenima u PC i pripadajućim PJ, ažurira i čuva personalna dosijea zaposlenih i prati elektronsku evidenciju zaposlenih o prisustvu na poslu, izrađuje nacrte uvjerenja o činjenicama iz personalnih evidencija (radnom stažu, platama itd.), vodi upisnik predmeta upravnih postupaka, vodi evidenciju akata koji se dostavljaju izvršiocima putem internih dostavnih knjiga za sva odjeljenja i odsjeke, vodi računa o rokovima u kojima su izvršioci obavezni postupiti po primljenim podnescima, kao i o rokovima izvršnosti upravnih akata i njihovom dostavljanju na dalje postupanje, otprema upravna i druga akta PC putem pošte i o tome vodi predviđene evidencije, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodilaca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

1.4. Administrator komunikacione infrasturkture – Sektor za informacione tehnologije – Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS;

Opis poslova: obavlja poslove pripreme, instaliranja i održavanja potrebnih hardverskih resursa (servera za produkcioni i rezervni sistem) za uspostavljanje informacionog sistema, kao i baza podataka Jedinstvenog sistema PURS, sprovodi standarde za upotrebu hardvera i sistemskog softvera (za servere), kao i softvera za baze podataka, radi na sprovođenju definisanih mehanizama zaštite sistema i podataka, te kontroli primjene istih, kontinuirano prati ažurnost i funkcionalnosti antivirusnog rješenja na serverima, izvršava sve aktivnosti neophodne za trajno čuvanje dokumentacije i baze podataka, kao i eventualnu rekonstrukciju podataka iz baze u slučaju gubitka istih zbog djelovanja više sile, kako na primarnoj, tako i na rezervnoj lokaciji, prati trendove razvoja komunikacionih tehnologija, kontinuirano sprovodi aktivnosti praćenja radnog stanja i preopterećenosti servisa baza podataka, opterećenja i funkcionalnosti diskova servera, procesora i operativne memorije servera, preventivno djeluje u smislu očuvanja funkcionalnosti i performansi sistema, lociranja potencijalnih problema u funkcionisanju i njihovo sprečavanje, daje prijedloge za poboljšanje određenih projektnih rješenja i utvrđuje postupke za otklanjanje grešaka, definiše i razrađuje procedure za postupanje i rješavanje incidentnih ili havarijskih situacija, sprovodi potrebne aktivnosti za otklanjanje nastalih problema, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

1.5. Viši saradnik za računovodstvene posloveSektor za zajedničke poslove – Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove; 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik druge kategorije sa VSS;

Opis poslova: popunjava obrasce za trezorsko poslovanje za Sjedište i iz njih unosi podatke u SUFI sistem, popunjava naloge za knjiženje i iz istih unosi podatke u Sistem, unosi podatke iz obrazaca dostavljenih iz PC, vodi postupke javnih nabavki, unosi obračun plata i naknada u Sistem, unosi knjigovodstvenu dokumentaciju vezanu za račun prinudne naplate, usaglašava stanje sa dobavljačima i dostavlja im izvode otvorenih stavki (u daljem tekstu IOS), usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom, usklađuje knjigovodstveno stanje sa popisom, učestvuje u sastavljanju finansijskih izvještaja, sačinjava note, službene zabilješke i drugu popratnu dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH, moraju biti priznate diplome, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/2020) i
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.  

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

01.07.2021. godine (četvrtak) u 09:00 sati – za radna mjesta pod brojem:

 • Saradnik za poslove protokola Područni centar Banjaluka, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;
 • Tehnički sekretar Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;
 • Saradnik za administrativne poslove Područni centar Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove;

       02.07.2021. godine (petak) u 09:00 sati  – za radna mjesta pod brojem:

 • Administrator komunikacione infrastrukture – Sektor za informacione tehnologije – Sjedište Poreske uprave;
 • Viši saradnik za računovodstvene poslove – Sektor za zajedničke poslove – Sjedište Poreske uprave;

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banja Luci.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                                                          DIREKTOR: Goran Maričić

Prijava na javni konkurs-obrazac 1