Poreska uprava RS blagovremeno podsjeća poreske obveznike: Do kraja godine podnesite zahtjev za poresku karticu za 2022.

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2021. godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, da najkasnije do 31. decembra 2021. podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2022. godinu i tako steknu pravo na povrat poreza za 2022. godinu.

Pod promjenom u obimu prava smatra se gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i  uplata premija životnog osiguranja. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje).

Poreski obveznici koji su u toku 2021. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022. godinu.

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema  mjestu prebivališta fizičkog lica. Zahtjev se  može podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, sekcija e-Usluge – Elektronsko podnošenje prijava. Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu dohotka.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra 2021. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2022. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.