Poslovni procesi po najvišim ISO standardima: Poreska uprava RS prva u BiH uvela Sistem upravljanja antikorupcijom

Poreska uprava Republike Srpske je uspostavila Sistem upravljanja kvalitetom i Sistem upravljanja anti-korupcije prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 37001:2016 sa ciljem zakonitog, pouzdanog i potpunog upravljanja svim poslovnim procesima, te daljeg unapređenja svog poslovanja i pružanja što kvalitetnijih usluga poreskim obveznicima.

S obzirom na organizacionu i funkcionalnu kompleksnost Poreske uprave Republike Srpske, uspješno je izršeno potpuno usklađivanje poslovanja sa zahtjevima navedenih standarda što podrazumijeva jasnu identifikaciju i dokumentovanje svih poslovnih procesa, identifikovanje i procjenu svih operativnih rizika i definisanje sistema upravljanja poslovnim procesima i poslovnim rizicima.

U okviru implementiranog Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015 za sve procese se na mjesečnom i godišnjem nivou definišu mjerljivi ciljevi i isti se preispituju na rukovodnim nivoima. Personalne realizacije se prate kroz mjerljive indikatore procesa koji su definisani za svaku funkciju u okviru Poreske uprave. Poslovni rizici su utvrđeni i redovno se prate korz sistem upravljanja kvalitetom i kroz uspješno implementirani FUK sistem (Finansijsko upravljanje i kontrola). Redovno se provode interni auditi i preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom te na osnovu utvrđenih rezultata pokreću i realizuju odgovarajuće korektivne akcije i poboljšanja. To predstavlja garanciju da će upravljanje procesima u Poreskoj upravi biti kontinuirano poboljšavano.

U okviru implementiranog Sistema upravljanja anti-korupcijom u skladu sa ISO 37001:2016, spriječava se pojava korupcije kroz odgovarajuće barijere (normativne, tehničke, personalne).  ISO 37001 i implementirani sistem upravljanja su koncipirani tako da preventivno djeluju i za svaki uvećani rizik obavezno je provođenje dubinske analize u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i realizacije odgovarajućih preventivnih ili korektivnih akcija. Poreska uprava Republike Srpske je prva institucija u BiH koja je implementirala standard ISO 37001. Ovaj standard je komplementaran za zakonskim propisima koji se bave ovom problematikom te predviđa odgovarajuće komunikacijske puteve i mjere zaštite osoba koje prijavljuju moguće koruptivne radnje.

Uspostavljanje i implementaciju Sistema upravljanja kvalitetom i Sistema upravljanja anti-korupcijom u skladu sa  standardima ISO 9001:2015 i ISO 37001:2016 u Poreskoj upravi izvršila je međunarodno priznata sertifikacijska kuća „DQS GmbH“ iz Njemačke, pri čemu su implementirani sistemi upravljanja kvalitetom i anti-korupcijom u cijelosti usklađeni sa navedenim standardima. Sistem upravljanja kvalitetom i Sistem upravljanja anti-korupcijom su razvijeni i implementirani u Sjedištu i sedam područnih centara Poreske uprave RS.

Poreska uprava Republike Srpske će u narednom periodu nastaviti da razvija uspostavljene sisteme upravljanja kvalitetom i anti-korupcijom kako bi transparentnost i profesionalnost u svom radu, kao i kvalitet usluga koje pruža, podigla na viši nivo i ispunila zahtjeve i očekivanja svih relevantnih zainteresovanih strana.