Pozivaju se fizička lica da Poreskoj upravi podnesu sljedeće godišnje poreske prijave: - Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak - Obrazac 1004 sa prilozima uz prijavu Obrazac 1005 i Obrazac 1006 za 2022. godinu, izuzev lica koja su ostvarila dohodak samo po osnovu zaposlenja, najkasnije do 31.03.2023. godine; - Mjesečnu prijavu za poreza po odbitku- Obrazac 1002- za doprinose za 2022. godinu- podnose nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioci nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, najkasnije do 31.03.2023. godine; - Poresku prijavu za registrovano oružje – Obrazac PP-RO za 2023. godinu, podnose fizička lica kojima je izdat oružni list izuzev lica koji su u skladu sa zakonom oslobođeni obaveze plaćanja poreza na registrovano oružje, najkasnije do 31.03.2023. godine, koji je i rok plaćanja poreza na registrovano oružje i - Poresku prijavu za ostale naknade - Obrazac PP-ON- naknada za protivgradnu zaštitu, podnose fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu najkasnije do 10.03.2023. godine koji je i rok plaćanja naknade. Poreska uprava Republike Srpske za fizička lica, nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioce nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i lica kojima je izdat oružni list popunjava Mjesečnu prijavu za porez po odbitku- Obrazac 1002 i Poresku prijavu za registrovano oružje – Obrazac PP-RO te je potrebno da poreski obveznici dođu u prostorije Poreske uprave i potpišu popunjenu prijavu. Navedene poreske prijave fizička lica mogu podnijeti u papirnom obliku, neposredno, područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta ili putem pošte i u elektronskom obliku, putem programa za podnošenje poreskih prijava u okviru sekcije -e-Usluge na internet stranici Poreske uprave. Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2023. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org u sekciji „PORESKI KALENDARI“.

Poziv poreskim obveznicima: Prijavite prihode iz inostranstva i registrujte svoju djelatnost

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike koji obavljaju određenu djelatnost udaljenim radom, tzv freelance,  za poslodavce iz inostranstva da prijave te prihode iz inostranstva, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju, i na taj način svoje poslovanje uvedu u legalne okvire i izbjegnu eventualne sankcije.

Naime, Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, kontinuirano radi na analizi uzroka i praćenju fenomenologije izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika. 

S tim u vezi, u posljednje vrijeme je primjetan trend povećanja nepoštovanja poreskih propisa od strane određenog broja lica koja prihode ostvaruju iz inostranstva, a koji pritom ne prijavljuju i ne plaćaju poreske obaveze, te koji nisu registrovani za obavljanje takve djelatnosti.

Tako je na primjer, ustanovljeno da pojedini poreski obveznici obavljaju brojne djelatnosti i pružaju usluge kao što su: razvoj softvera, veb dizajn, digitalni marketing, grafički dizajn, fotografija, arhitektura,časovi stranih jezika, „jutjuberi“ i sl. Za pružanje ovih usluga najčešće se koriste platforme poput Google Ads, Upwork, BeCreativei druge, pri čemu se koriste internet servisi za finansijsko plaćanje poput„PayPal“ili se čak koriste platne kartice, npr.Payoneer.

Napominjemo da je Poreska uprava Republike Srpske kao odgovoran organ još 2017. godine pozvala sva fizička lica koja po bilo kom osnovu ostvare prihod iz inostranstva, uključujući i prihode od pružanja IT usluga, odnosno prihode ostvarene udaljenim radom, tzv. freelancer, a na koji nije plaćen porez po odbitku, da su dužna da taj prihod prijave i plate propisani porez na dohodak.

Imajući u vidu trajnu opredjeljenost Poreske uprave ka postizanju što većeg stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, kao i osnovni zadatak da dosljedno, nepristrasno i efikasno prikuplja javne prihode i tako služi Republici Srpskoj i svim njenim građanima, Poreska uprava Republike Srpske ponovo poziva sve poreske obveznike da prijave prihode iz inostranstva, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju.

S tim u vezi napominjemo da će Poreska uprava Republike Srpske u narednom periodu na svojoj zvaničnoj internet stranici dati detaljna uputstva poreskim obveznicima o tome kako registrovati djelatnost, na koji način i koje prijave je potrebno podnositi, te pozivamo sve da posjete internet stranicu Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org, i informišu se o svim tim detaljima.

Smatramo da poreskim obveznicima nije u interesu da snose eventualnu prekršajnu ili čak krivičnu odgovornost za nepoštovanje poreskih propisa, te istovremeno napominjemo da će Poreska uprava Republike Srpske u budućem radu posebnu pažnju posvetiti analizi i procjeni rizičnih djelatnosti, a zatim istraživanju načina prikrivanja stvarno ostvarenih prihoda iz inostranstva koji su oporezivi, te na sankcionisanju poreskih obveznika koji ne poštuju propise.

Cilj Poreske uprave RS svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika, već uvođenje njihovog poslovanja u legalne, zakonske okvire, i eliminisanje nelojalne konkurencije.