Instrukcije za plaćanje

Uplatnica

Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:

 

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

Vrsta prihoda Naziv prihoda
Uplatio je Ime i prezime / naziv poreskog obveznika, adresa i broj telefona
Svrha doznake Porez na nepokretnosti
Primalac Račun javnih prihoda grada / opštine
Datum uplate Datum uplate
Račun pošiljaoca: Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
Račun primaoca: Račun javnih prihoda grada / opštine koji je naveden u poreskom računu za porez na nepokretnosti
Iznos Iznos koji se uplaćuje u KM
Broj poreskog obveznika JMB fizičkog lica / JIB pravnog lica
Vrsta uplate 0: redovna
Vrsta prihoda 714112
Poreski period: od Početak poreskog perioda (dd/mm/gg)
Poreski period: do Završetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
Opština Šifra grada / opštine gdje se nepokretnost nalazi, prema šifarniku opština i gradova
Budžetska organizacija 9999999