Obrasci i uputstva

PD obrasci i uputstva

Broj PRIJAVE ZA RAGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Službeni glasnik Ćir. Lat.
1.   Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa 4/13
2.   Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa 4/13
3.   Obrazac PD3120 – Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima 4/13
4.   Obrazac PD3210 – Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa 4/13
5.   Obrazac PD3220 – Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima u godišnjem uvjerenju 4/13
6.   Obrazac PD3350 – Uvjerenje o uplaćenim doprinosima 4/13
7.   Objašnjenje o popunjavanju PD obrazaca

 

Šifarnik osnova osiguranja

Šifra Naziv Opis Prijava Napomena
01 Radni odnos Lice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske ili pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u drugom entitetu, distriktu ili državi, republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici, lice zaposleno u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) sa prebivalištem u Republici, kao i lice zaposleno u Brčko Distriktu sa prebivalištem u Brčko Distriktu ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PD3100
02 Izabrana ili imenovana dužnost Lice koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak PD3100
03 Radni odnos kod nerezidenta Lice koje je na teritoriji Republike Srpske zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – nerezidenta Republike Srpske, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno PD3100
04 Rad ili stručno usavršavanje u inostranstvu Lice koje je od strane pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske kod kojeg je zaposleno upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno PD3100
05 Radni odnos u inostranstvu kod inostranog poslodavca Lice koje je zaposleno u inostranstvu kod inostranog poslodavca, ako nije obavezno osigurano kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja PD3100
06 Samostalna privredna ili profesionalna djelatnost Lice koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost PD3100
07 Ugovor o autorskom pravu Lice koje ostvaruje prihod od autorskih prava PD3100
08 Profesionalni sportista Profesionalni sportista PD3100
09 Korisnik penzije Korisnik prava na penziju PD3100
10 Nezaposleno lice koje ostvaruje novčanu naknadu Lice koje je nezaposleno i ostvaruje novčanu naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti PD3100
11 Nezaposleno lice Nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Zavodu za zapošljavanje PD3100
12 Vanredni student Vanredni student dok je redovno prijavljen Zavodu PD3100
13 Izbjeglo, raseljeno lice ili povratnik Izbjeglo i raseljeno lice i povratnik PD3100
14 Zdravstveno osiguranje boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata Lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i civilnih žrtava rata PD3100
15 Socijalna zaštita Lice koje je korisnik prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštite PD3100
16 Vjerski službenik Vjerski službenik PD3100
17 Nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva PD3100
18 Strani državljanin na školovanju Strani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno PD3100
19 Strani penzioner Državljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno PD3100
20 Obavezno zdravstveno osiguranje Lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje PD3100
21 Civilna zaštita Lice koje na teritoriji Republike Srpske učestvuje u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom), ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini PD3120
22 Dobrovoljna vatrogasna služba Član dobrovoljnog vatrogasnog društva za vrijeme gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, odlaska na vježbu i povratku sa vježbe, kao i za vrijeme obrazovanja za vatrogasnu službu koje organizuje vatrogasno društvo PD3120 U primjeni do 31.12.2012. god.
23 Pomoć državnim organima i javna dužnost Lice koje na zahtjev republičkog organa pruži pomoć tom organu, kao i lice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinica lokalne samouprave PD3120
24 Učenik na praksi Učenik i student za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavca PD3100
25 Obavezni kazneni rad Lice za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u disciplinskom centru za maloljetnike, vaspitnoj ustanovi, vaspitnopopravnom domu ili u drugoj ustanovi za osposobljavanje PD3100 U primjeni do 31.12.2015. god.
26 Prekvalifikacija ili dokvalifikacija – ZZZRS Nezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju je upućeno od strane organizacije za zapošljavanje PD3100
27 Ugovor o privremenim i povremenim poslovima Lice koje u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavljaju privremene ili povremene poslove PD3100
28 Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju Lice za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa. PD3120
29 Omladinski rad Lice za vrijeme omladinskog radnog angažovanja posredstvom zadruge učenika, studenata i nezaposlene omladine PD3120 U primjeni do 31.12.2012. godine
30 Javni radovi Lice za vrijeme učešća u javnim radovima, koje organizuje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave PD3120
31 Radne akcije Lice za vrijeme učešća u omladinskoj radnoj akciji, odnosno radnom kampu i takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.) PD3120 U primjeni do 31.12.2012. godine
32 Javna dužnost Lice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu (u svojstvu poslanika, svjedoka, sudije porotnika, vještaka ili tumača i dr.) PD3100 U primjeni do 31.12.2012. godine
33 Lice sa teškoćama u razvoju Lice sa teškoćama u razvoju, za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završene osnovne škole. PD3100
34 Radni odnos u zajedničkim organima BiH* Radi opštine uplate doprinosa, potrebno je označiti ukoliko uposlenik radi u zajedničkim institucijama BiH PD3100
35 Dokup staža Nezaposleno lice kome je priznato pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti PD3100
36 Dobrovoljni osiguranik na PIO Lice koje je dobrovoljni osiguranik u skladu sa propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje PD3100
37 Civilne žrtve rata Lice kojem je priznato pravo na zdravstveno osiguranje prema Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/10) PD3100 U primjeni do 31.12.2017. god.
38 Sauživalac porodične penzije Korisnik penzije koje je ovo pravo steklo nasljeđivanjem PD3100
39 Radni odnos sa zdravstvenim osiguranjem u FBIH/Brčkom Lice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica rezidenta Republike a koje želi da ostvari zdravstveno osiguranje u FBIH/Brčko Distrikt PD3100
40 Radni odnos sa licem preko 50 godina života koje ima pravo na oslobođenje od poreza na dohodak Za lica preko 50 godina života, koja je poslodavac zaposlio,a koja su prethodno bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS najmanje godinu dana neprekidno PD3100 U primjeni od 01.02.2011. godine do 31.12.2015. godine
41 Radni odnos u FBiH/Brčkom sa zdravstvenim osiguranjem u RS Za lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja dohodak ostvaruju u FBiH/Brčko Distriktu, a koja su prijavljena na Fond zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj PD3100
42 Radni odnos po odluci suda / rješenju inspekcije Retroaktivna prijava / odjava za lica koja su po odluci suda / rješenju inspekcije vraćena na posao a za to vrijeme bila zaposlena kod drugog poslodavca ili primala naknadu za materijalno obezbjeđenje od strane Zavoda za zapošljavanje PD3100
43 Lica u postupku priznavanja prava iz PIO Lica koja su Fondu PIO Republike Srpske podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na penziju PD3100
44 Korisnii penzija FPIO RS sa prebivalištem u inostranstvu Korisnik penzije Fonda PIO RS čije je prebivalište u inostranstvu PD3100
45 Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (PIO i zdravstveno osiguranje) Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje PD3110
46 Rad preko omladinske zadruge Lice do navršenih 26 godina života koje, u skladu sa zakonom, obavlja poslove preko omladinske zadruge, odnosno bez obzira na godine života ako nije na redovnom školovanju PD3100 U primjeni od 01.01.2013. god.
47 Privremeni i povremeni poslovi preko omladinske zadruge Lice za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ako se nalazi na redovnom školovanju PD3120 U primjeni od 01.01.2013. god.
48 Ugovor o djelu Lice koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sličnog ugovora ostvaruje naknadu PD3100 U primjeni od 01.01.2013. god.
49 Član organa upravljanja ili organa nadzora Član organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknadu PD3100
50 Bračni drug zaposlenog u DKP Bračni drug koji boravi sa zaposlenim u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH ukoliko je prije odlaska bio u radnom odnosu u BiH, a u skladu sa zakonskim propisima BiH PD3100
51 Ugovor o dopunskom radu Lice koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosi PD3100 U primjeni od 01.01.2016. god.
52 Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje Lice koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju PD3110 U primjeni od 01.01.2018. god.
53 Prekvalifikacija i dokvalifikacija –Fond za PIO Korisnik prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju PD3100
54 Član privrednog društva, odgovorno lice bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista Član privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu PD3100
55 Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (zdravstveno osiguranje) Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje nije osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje PD3110 U primjeni od 01.01.2018. god.

 

Šifarnik opština i gradova

SPISAK OPŠTINA I GRADOVA SA BROJČANIM OZNAKAMA
NAZIV OPŠTINE / GRADA ŠIFRA OPŠTINE / GRADA
Milići 001
Banja Luka 002
Bijeljina 005
Bileća 006
Kozarska Dubica 007
Gradiška 008
Krupa na Uni 009
Brod 010
Novi Grad 011
Petrovac 012
Šamac 013
Bratunac 015
Brčko 016
Šifra opštine „016“-Brčko koristi se kod plaćanja odgovarajuće vrste doprinosa prema fondovima socijalne sigurnosti i organizacijama socijalnog osiguranja kod kojih su obveznici prijavljeni, odnosno ostvaruju pravo na određenu vrstu osiguranja
Čajniče 023
Čelinac 025
Derventa 027
Doboj 028
Foča 031
Gacko 033
Pelagićevo 034
Novo Goražde 036
Petrovo 038
Han Pijesak 041
Jezero 043
Osmaci 045
Kalinovik 046
Ribnik 050
Kotor Varoš 053
Kupres 055
Laktaši 056
Lopare 059
Ljubinje 061
Modriča 064
Vukosavlje 066
Mrkonjić Grad 067
Nevesinje 069
Donji Žabar 072
Prijedor 074
Prnjavor 075
Rogatica 078
Rudo 080
Oštra Luka 081
Istočna Ilidža 085
Istočno Novo Sarajevo 088
Pale 089
Istočni Stari Grad 090
Trnovo 091
Kneževo 093
Sokolac 094
Srbac 095
Srebrenica 097
Berkovići 099
Šekovići 100
Šipovo 102
Teslić 103
Istočni Drvar 105
Trebinje 107
Ugljevik 109
Višegrad 113
Vlasenica 116
Zvornik 119
Kostajnica 135
Istočni Mostar 136
Stanari 138