Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojOSTALI OBRASCIUputstvaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – pravna lica/preduzetnici
2.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – fizička lica
3.Zahtjev za preknjižavanje
4.Zahtjev za izdavanje Izvoda o prijavljenim i plaćenim porezima
5.Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
6.Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice
7.Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta
8.Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti
9.Izjava za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
10.Izjava o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinose za mart 2020. godine
11.Zahtjev o produženju roka na koji je odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga
12.Izjava sa zahtjevom za isplatu najniže plate i doprinosa na najnižu platu za april 2020.godine
13.Spisak radnika za isplatu najniže plate za april 2020. godine
14.Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskog duga