Pozivaju se fizička lica da Poreskoj upravi podnesu sljedeće godišnje poreske prijave: - Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak - Obrazac 1004 sa prilozima uz prijavu Obrazac 1005 i Obrazac 1006 za 2022. godinu, izuzev lica koja su ostvarila dohodak samo po osnovu zaposlenja, najkasnije do 31.03.2023. godine; - Mjesečnu prijavu za poreza po odbitku- Obrazac 1002- za doprinose za 2022. godinu- podnose nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioci nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, najkasnije do 31.03.2023. godine; - Poresku prijavu za registrovano oružje – Obrazac PP-RO za 2023. godinu, podnose fizička lica kojima je izdat oružni list izuzev lica koji su u skladu sa zakonom oslobođeni obaveze plaćanja poreza na registrovano oružje, najkasnije do 31.03.2023. godine, koji je i rok plaćanja poreza na registrovano oružje i - Poresku prijavu za ostale naknade - Obrazac PP-ON- naknada za protivgradnu zaštitu, podnose fizička lica koja su vlasnici, korisnici ili uživaoci obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu najkasnije do 10.03.2023. godine koji je i rok plaćanja naknade. Poreska uprava Republike Srpske za fizička lica, nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i nosioce nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i lica kojima je izdat oružni list popunjava Mjesečnu prijavu za porez po odbitku- Obrazac 1002 i Poresku prijavu za registrovano oružje – Obrazac PP-RO te je potrebno da poreski obveznici dođu u prostorije Poreske uprave i potpišu popunjenu prijavu. Navedene poreske prijave fizička lica mogu podnijeti u papirnom obliku, neposredno, područnoj jedinici Poreske uprave prema mjestu prebivališta ili putem pošte i u elektronskom obliku, putem programa za podnošenje poreskih prijava u okviru sekcije -e-Usluge na internet stranici Poreske uprave. Više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza, poreski obveznici mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2023. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org u sekciji „PORESKI KALENDARI“.

U funkciju puštena nova usluga: Omogućeno elektronsko podnošenje svih zahtjeva

Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu uslugu, „e-Zahtjevi“, kojom je omogućila poreskim obveznicima da ubuduće elektronskim putem mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva jednostavnim slanjem obrasca zahtjeva na elektronske adrese nadležnih područnih centara Poreske uprave RS, bez potrebe dolaska na šaltere Uprave.

Ovim je nastavljen aktivan rad Poreske uprave Republike Srpske na unapređenju komunikacije sa poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, po čemu postajemo jedinstveni i prepoznatljivi, a koje omogućavaju komunikaciju poreskih obveznika i Poreske uprave Republike Srpske bez direktnog kontakta, što je posebno važno u uslovima aktuelne pandemije korona virusa.

Podnošenje zahtjeva elektronskim putem u skladu je sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o opštem upravnom postupku. Procedura je veoma jednostavna. Obveznik treba da preuzme obrazac željenog zahtjeva sa internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org , iz rubrike „e-Zahtjevi“ koja se nalazi u vrhu stranice, u okviru koje će obaviti sve potrebne radnje na podnošenju zahtjeva. Nakon preuzimanja obrasca zahtjeva, poreski obveznik imenuje, popunjava i potpisuje predmetni zahtjev i dostavlja nadležnom područnim centru Poreske uprave Republike Srpske kojem teritorijalno pripada, a koje se nalaze u pomenutoj rubrici „e-Zahtjevi“, u prozorčiću „Popuni obrazac“.

Zahtjeve je moguće dostaviti i u formi elektronskog dokumenta potpisanog certifikatom za elektronski potpis izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske kod uvođenja elektronskog podnošenja poreskih prijava kao i kvalifikovanim elektronskim potpisom izdatim od strane drugih certifikacionih tijela. Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata i uputstva za potpisivanje dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa objavljena su u okviru rubrike „e-Zahtjevi“.

Nakon slanja zahtjeva, obveznik će dobiti obavještenje da je isti zaprimljen, kako bi bio siguran u efikasnost procedure, i jedina njegova obaveza će biti da lično dođe preuzeti traženi dokument u Poresku upravu Republike Srpske.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske je do sada uradila mnogo u procesu digitalizacije i tako će nastaviti i u narednom periodu, jer elektronska komunikacija sa poreskim obveznicima skraćuje procedure, smanjuje troškove papira, štampanja, arhiviranja, a samim tim i smanjuje broj dolazaka poreskih obveznika na šaltere Poreske uprave Republike Srpske, čime štedimo i vrijeme i novac poreskih obveznika i mislimo na njihovo zdravlje, posebno u sadašnje vrijeme kada je aktuelna pandemija korona virusa, koja zahtjeva manje kontakata i socijalnu distancu. Zato se s pravom može reći da ulaganje u elektronske usluge, odnosno digitalizaciju institucije, nije trošak, već investicija.