Dopuna obavještenja o najnižoj plati za 2020. godinu

Najniža plata utvrđena Odlukom o najnižoj plati („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 3/20), u visini od 520 KM, predstavlja platu prije oporezivanja a to znači da je u toj plati sadržan porez na dohodak od ličnih primanja.

Ovakav stav je zasnivan na odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) koji definiše pojam plate kao „plate prije oporezivanja“.

U nastavku dajemo primjer obračuna poreza na dohodak na najnižu platu kada radnik nema pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice:

Bruto plata = Najniža plata (plata prije oporezivanja) / 0,672

Bruto plata = 520,00 / 0,672 = 773,81

Doprinosi = 773,81 x 32,8% = 253,81

Plata prije oporezivanja = 773,81 – 253,81 = 520,00

Osnovni lični odbitak 500,00 KM

Iznos mjesečnog umanjenja na osnovu poreske kartice 0,00 KM

Poreska osnovica = 520,00 – 500,00 = 20,00

Porez na dohodak = 20,00 x 10% = 2,00

Za isplatu zaposlenom = 520,00 – 2,00 = 518,00