Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број ОСТАЛИ ОБРАСЦИ Упутства Ћир. Лат.
I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама – правна лица/предузетници
2. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама – физичка лица
3. Захтјев за прекњижавање
4. Захтјев за одгођено плаћање пореских обавеза
5. Захтјев за издавање потврде о резидентности за физичко лице
6. Захтјев за издавање увјерења у сврху трансфера средстава са рачуна нерезидента
7. Захтјев за издавање увјерења о стању обавеза пореза на непокретности
8. Изјава за одгођено плаћање пореских обавеза
9. Изјава о начину измирења пореза на доходак и доприносе за март 2020. године
10. Захтјев о продужењу рока на који је одобрено одгођено плаћање пореског дуга
11. Изјава са захтјевом за исплату најниже плате и доприноса на најнижу плату за април 2020.године
12. Захтјев за одгођено плаћање пореског дуга
13. Oбавјештење о раскиду уговора о вођењу пословних књига
14. Слободна форма поднеска
15. Захтјев за издавање увјерења – списак радника у Јединственом систему
16. Захтјев за отпис камате