Конкурс за пријем намјештеника

Број: 06/1.01/0204/120.2-43/2023

Дана: 22.02.2023. године

На основу члана 31. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), и чланa 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15) Пореска управа Републике Српске објављује:

 

КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

 

1.1 Сарадник за послове протокола Сједиште, Одјељење за стручне послове менаџмента, Одсјек за канцеларијске и техничке послове, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: прима поднеске и другу пошту упућену Сједишту, прикупља, сређује, контролише и технички обрађује према методолошким и другим упутствима, врши отпрему поште која се упућује из Сједишта, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

1.2 Техничар за одржавање комуникационе и рачунарске опремеСједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за одржавање ИС и ИТ безбједност, 2 (два) извршиоца на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: обавља послове припреме, инсталирања и одржавања потребних хардверских ресурса (радне станице, штампачи скенери, и сл.), послове инсталирања и одржавања сервера, те комуникационе опреме (мрежни уређаји, телефони), спроводи стандарде за употребу хардвера и системског софтвера, и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа техничког смјера (електротехничка), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање енглеског језика.

 

 

1.3 Сарадник за административне пословеСједиште, Сектор за информационе технологије, Одјељење за модернизацију пословања и ИТ подршку, 1 (један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС.

Опис послова: прима, отвара, распоређује, евидентира и шаље сву пошту везану за рад Сектора, помаже у раду запосленима по питањима везаним за административне послове, одржава регистар пристиглих и посланих докумената и архивира их по приоритету, фотокопира и дистрибуира документе везане за рад Сектора, прави забиљешке на састанцима запослених у Сектору и дистрибуира закључке, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска, управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање енглеског језика.

 

1.4 Сарадник за рачуноводствене пословеПодручни центар Требиње, Одјељење за правне и опште послове, 1(један) извршилац на неодређено вријеме, намјештеник прве категорије са ССС;

Опис послова: обрађује рачуне и осталу књиговодствену документацију за ПЦ и припадајуће ПЈ и доставља их у Сједиште ПУ, израђује требовања за ПЦ и припадајуће ПЈ, обрађује кредитну документацију за запослене у ПЦ и ПЈ, води евиденцију о боловањима и доставља потребне податке за рефундацију у Сједиште, води евиденцију о накнадама за трошкове превоза, израђује и доставља статистичке извјештаје, води евиденцију о трошковима који настају у припадајућем ПЦ и ПЈ, прати извршење финансијског плана и израђује извјештаје о трошковима рада ПЦ и ПЈ, ажурира апликацију „Ауто парк“, те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: завршена средња школа (гимназија, економска или управна), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

 

Општи услови за пријем намјештеника у радни однос:

 • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • да је старији од 18 (осамнаест) година,
 • да има општу здравствену способност,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе и
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања конкурса.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном Обрасцу за пријаву који је доступан на Интернет страници Пореске управе Републике Српске, www.poreskaupravars.org, а може се добити и у Пореској управи. На прописаном обрасцу кандидати су обавезни унијети тачне податке о: називу радног мјеста, датум и начин објављивања јавног конкурса, личне податке, податке о образовању и радном искуству у степену стручне спреме, као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то фотокопије сљедећих докумената:

 • свједочанство или диплома о завршеној стручној спреми (уколико су стечене ван Републике Српске и БиХ, морају бити признате дипломе, у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске“, брoj 67/2020) и
 • увјерење или потврда о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс. 

Позивају се сви кандидати који испуњавају услове, односно кандидати чија пријава не буде одбачена Закључком, да се одазову на улазни интервју који ће се одржати дана:

24.03.2023. године (петак) у 9:00 сати, у просторијама Пореске управе Републике Српске – Трг Републике Српске број 8 у Бањалуци.

 

 

Списак кандидата који испуњавају услове из јавног конкурса и састав конкурсне комисије биће објављени на интернет страници Пореске управе прије одржавања интервјуа.

Сви кандидати који приступе интервјуу су обавезни донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији, у противном неће моћи приступити истом.

Резултати јавне конкуренције биће објављени на огласној табли Пореске управе у Бањој Луци, и на интернет страници Пореске управе.

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата, достави оригинале или овјерене копије сљедећих докумената:

 • дипломе о одговарајућој школској спреми,
 • родног листа,
 • увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања,
 • увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске,
 • увјерењa о општој здравственој способности,
 • увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са Листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Пореска управа Републике Српске – Трг Републике Српске број 8, 78000 Бања Лука.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, Пореска управа одбацује закључком. Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на службеној интернет страници Пореске управе www.poreskaupravars.org.

 

Пријава

 

С поштовањем,

 

 

                                                                                                               Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

 

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

ВАЖНО, ВАЖНО: Апел обвезницима прве групе за нову фискализацију: Поднесите захтјеве за иницијалну фискализацију, рок истиче у понедјељак
14. јун 2024.
На једном мјесту министри финансија, гувернери и директори пореских управа региона: Директор Маричић учествује на престижном Самиту у Бечићима
14. јун 2024.
Пореска управа Српске узела учешће у Годишњем координационом састанку у Бечу: Презентовани резултати о напретку Програма фискалних реформи
13. јун 2024.
За пословне субјекте са подручја Источног Сарајева и Требиња: Одржани семинари о новој фискализацији
10. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.