Konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-43/2023

Dana: 22.02.2023. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:

 

KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

 

1.1 Saradnik za poslove protokola Sjedište, Odjeljenje za stručne poslove menadžmenta, Odsjek za kancelarijske i tehničke poslove, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: prima podneske i drugu poštu upućenu Sjedištu, prikuplja, sređuje, kontroliše i tehnički obrađuje prema metodološkim i drugim uputstvima, vrši otpremu pošte koja se upućuje iz Sjedišta, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

 

1.2 Tehničar za održavanje komunikacione i računarske opremeSjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: obavlja poslove pripreme, instaliranja i održavanja potrebnih hardverskih resursa (radne stanice, štampači skeneri, i sl.), poslove instaliranja i održavanja servera, te komunikacione opreme (mrežni uređaji, telefoni), sprovodi standarde za upotrebu hardvera i sistemskog softvera, i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera (elektrotehnička), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

 

 

1.3 Saradnik za administrativne posloveSjedište, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za modernizaciju poslovanja i IT podršku, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS.

Opis poslova: prima, otvara, raspoređuje, evidentira i šalje svu poštu vezanu za rad Sektora, pomaže u radu zaposlenima po pitanjima vezanim za administrativne poslove, održava registar pristiglih i poslanih dokumenata i arhivira ih po prioritetu, fotokopira i distribuira dokumente vezane za rad Sektora, pravi zabilješke na sastancima zaposlenih u Sektoru i distribuira zaključke, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska, upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje engleskog jezika.

 

1.4 Saradnik za računovodstvene poslovePodručni centar Trebinje, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, 1(jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, namještenik prve kategorije sa SSS;

Opis poslova: obrađuje račune i ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju za PC i pripadajuće PJ i dostavlja ih u Sjedište PU, izrađuje trebovanja za PC i pripadajuće PJ, obrađuje kreditnu dokumentaciju za zaposlene u PC i PJ, vodi evidenciju o bolovanjima i dostavlja potrebne podatke za refundaciju u Sjedište, vodi evidenciju o naknadama za troškove prevoza, izrađuje i dostavlja statističke izvještaje, vodi evidenciju o troškovima koji nastaju u pripadajućem PC i PJ, prati izvršenje finansijskog plana i izrađuje izvještaje o troškovima rada PC i PJ, ažurira aplikaciju „Auto park“, te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: završena srednja škola (gimnazija, ekonomska ili upravna), IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

 

 

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • svjedočanstvo ili diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH, moraju biti priznate diplome, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/2020) i
 • uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Pozivaju se svi kandidati koji ispunjavaju uslove, odnosno kandidati čija prijava ne bude odbačena Zaključkom, da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

24.03.2023. godine (petak) u 9:00 sati, u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

 

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa i sastav konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici Poreske uprave prije održavanja intervjua.

Svi kandidati koji pristupe intervjuu su obavezni donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji, u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Poreske uprave u Banjoj Luci, i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • rodnog lista,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8, 78000 Banja Luka.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom. Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na službenoj internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org.

 

Prijava

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić