Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/21), koji stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine, propisan je novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku, u kojem je, u cilju pojednostavljivanja prijavljivanja poreza na dohodak, u svim dodatnim listovima, dodata nova kolona: „Opština“.

U skladu sa navedenim, izmijenjena je i struktura „XML“ fajla za elektronsko podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), koja je prilagođena izmjenama Obrasca. „XML“ fajl sa novom strukturom, kao i Uputstvo za njegovo popunjavanje objavljeni u rubrici: Obrasci – Porez na dohodak.