Obavještenje o izmjenama u strukturi XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave porez po odbitku, Obrazac 1002 elektronskim putem

U toku je postupak objavljivanja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice kojim se mijenja sadržaj Obrasca 1002. U skladu sa navedenim mijenja se i struktura XML fajla za elektronsko podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. U cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti na pripremi XML fajla, čija struktura je usklađena sa izmjenama Obrasca 1002, koje će biti objavljene u pomenutom   Pravilniku, obavještavaju se poreski obveznici da je XML fajl sa novom strukturom kao i Uputstvo za njegovo popunjavanje objavljeni u rubrici Obrasci – Porez na dohodak.

Nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice, čije stupanje na snagu se očekuje u narednih 10-tak dana, nova struktura XML fajla prilagođena izmjenama Obrasca 1002, će biti obavezna kod elektronskog podnošenja pomenute poreske prijave.