Obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga

Obavještavamo poreske obveznike da je u sekciji „Obrasci“/,,Ostali obrasci” za sve kategorije poreskih obveznika (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) objavljen novi obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godine dok je obrazac pomenutog zahtjeva, za obaveze koje su dospjele zaključno sa prethodnom godinom, ostao nepromijenjen.

Znači, primjenjivaće se oba obrasca, u zavisnosti od datuma dospijeća poreske obaveze, čiji su uslovi za odobravanje rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga regulisani Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 94/15 i 28/21).