Omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 3. februara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010.

Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010) podnose samo kvalifikovani investitori Republike Srpske kojima je utvrđen status kvalifikovanog investitora.

Obavještajnu prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac 1009) podnosi nosilac zajedničke preduzetničke djelatnosti.

Lica koja ostvaruju zajednički dohodak obavezna su da imenuju nosioca zajedničke djelatnosti koji je odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje poreskih i drugih obaveza, podnošenje prijava i izvršavanje drugih propisanih obaveza koje proizilaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava.

Nerezident ne može biti imenovan za nosioca zajedničke djelatnosti, a ukoliko nosilac zajedničke djelatnosti nije imenovan, imenuje ga Poreska uprava.

Samostalni preduzetnici kojima je odobren status malog preduzetnika ne podnose Obrazac 1009.

Dohodak koji ostvari fizičko lice zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti utvrđuje se kao jedinstveni dohodak koji se dijeli svakom od učesnika u dohotku, u proporciji koja je utvrđena međusobnim ugovorom, a ako nije utvrđeno ugovorom, dohodak se dijeli na jednake dijelove.

Obrazac 1009 podnosi se prema mjestu sjedišta registrovane preduzetničke djelatnosti, na JIB koji je registrovan kao glavno mjesto poslovanja zajedničke preduzetničke djelatnosti.

U Registru poreskih obveznika koji vodi Poreska uprava obavezno postoji veza (relacija) između jedinstvenog identifikacionog broja  (JIB) zajedničke preduzetničke djelatnosti i jedinstvenog matičnog broja (JMB) nosioca zajedničke preduzetničke djelatnosti.

Obrazac 1009 podnosi se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, odnosno Obrazac 1009 ne može se podnijeti unaprijed.

Ukoliko u toku godine dođe do promjene registracionih podataka zajedničke preduzetničke djelatnosti (istupanje / pristupanje ortaka), poreski obveznik podnosi više Obrazaca 1009 za datu kalendarsku godinu, s tim što poreski periodi ne mogu obuhvatiti isti period.

U Obrascu 1009 (Odjeljak 2 – Podaci o dohotku ortaka) obavezno se upisuju svi ortaci zajedničke preduzetničke djelatnosti u poreskom periodu za koji se prijava podnosi.

U Obrascu 1009 (Odjeljak 2 – Podaci o dohotku ortaka), u polje „procenat učešća“ upisuje se procentualni udio svakog ortaka i ukupan procenat učešća ne može biti manji ili veći od 100 % .

Ako je u poreskom periodu ostvaren gubitak, na prijavi se ne može iskazati gubitak iz prethodnog perioda.

Gubitak iz prethodnog perioda ne može biti veći od iskazane dobiti.

Poreska osnovica ne može biti manja od nule (negativna vrijednost).

Obračunati porez se automatski predispunjava množenjem poreske osnovice i zakonom propisane stope poreza na dohodak u datom poreskom periodu.

Poreski kredit ne može biti veći od iznosa obračunatog poreza.

Finansijski podaci iz Obrasca 1009 ne knjiže se na jedinstvenoj kartici poreskog obveznika (JKPO).