Poreska uprava objavljuje Konkurs za prijem pripravnika

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

 

Broj: 06/1.01/0204-123.3-32/2020

Dana: 21.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava  Republike Srpske objavljuje

 

 

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:

1.1  Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u  Sjedištu Poreske uprave i

1.2 Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Istočno Sarajevo,

 

Opšti uslovi za prijem pripravnika:

–  da je državljanin Republike Srpske ili BiH

–  da je stariji od 18 godina

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

Posebni uslovi za prijem pripravnika :

– završen ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne          spreme.

Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana i računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u svojstvu pripravnika.

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava – Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranici Poreske uprave.

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

– kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati:

Za pripravnika pod rednim brojem 1.1, intervju će se održati dana 05.02.2021. godine (petak) u 09:00 sati,

a za pripravnika pod rednim brojem 1.2, intervju će se održati 05.02.2021. godine (petak) u 11:00 sati.

 

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat je, prije stupanja na rad, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

– diplomu o završenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

– rodni list,

– ljekarsko uvjerenje,

– uvjerenje o neosuđivanosti i

– radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

 

PRIJAVA 1

 

 

 

                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                   Goran Maričić