Poreska uprava RS vrši pojačan nadzor obveznika u sektoru ugostiteljstva: Status malog preduzetnika koriste za skrivanje prihoda

Poreska uprava Republike Srpske u skladu sa svojom nadležnošću, između ostalog, kontinuirano sprovodi i analize ispunjavanja poreskih obaveza od stane poreskih obveznika.

Tako je u prethodnom periodu utvrđen rizik od izbjegavanja prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika registrovanih za djelatnost pripreme i posluživanja hrane i pića, odnosno u ugostiteljskom sektoru, a posebno je utvrđen povećan rizik kod jednog dijela poreskih obveznika iz ove djelatnosti, koji su registrovani kao samostalni preduzetnici.

Analizom je utvrđeno da značajan dio poreskih obveznika iz ove djelatnosti zloupotrebljava poreske olakšice registrujući se u Poreskoj upravi kao mali preduzetnici, a za šta je predviđen poseban oblik oporezivanja u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske.

Konkretno, analizom poreskih prijava, zatim evidentiranog prometa preko fiskalnih kasa, Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, potom podataka iz poreskih kontrola, te drugim izvorima podataka kojim raspolaže Poreska uprava Republike Srpske, utvrđeno je da troškovi pomenutih poreskih obveznika premašuju prijavljene prihode, a što ukazuje na ozbiljan rizik od neevidentiranja, odnosno skrivanja značajnog dijela oporezivih prihoda. Utvrđeno je da evidentirani prihodi kod pojedinih poreskih obveznika, koji su registrovani kao mali poreski obveznik, ne mogu izmiriti osnovne rashode poreskih obveznika koji obavljaju djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva, kao što su troškovi nabavke robe, režijske troškove, troškove bruto plata radnika, troškove zakupa i slično. Takođe, utvrđeno je da dio analiziranih poreskih obveznika nije prijavio u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa onaj broj radnika koji je potreban da bi isti nesmetano obavljali djelatnost, u smislu poštovanja Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na broj radnih sati, rad u smjenama i sl.

S obzirom na to da je analizom stanja u oblasti ugostiteljstva utvrđen rizik od kršenja poreske discipline, Poreska uprava Republike Srpske će u narednom periodu preduzeti niz mjera pojačanog nadzora kod poreskih obveznika za koje postoje indicije skrivanja prometa, kao i neprijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem naplate doprinosa.

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve građane da prijave svaku sumnju na neprijavljivanje radnika ili neizdavanje fiskalnih računa, te da na taj način uzmu aktivno učešće u smanjenju sive ekonomije u Republici Srpskoj.