Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Р.Б. Назив пореске пријаве Службени гласник Републике Српске у којем је објављен образац пријаве Почетак примјене пријаве Престанак важења пријаве Ћир. Лат.
    I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
1.

Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002

17/24

 

01.03.2024.

1.1.

Преглед типова прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4

01.09.2015.
1.2. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 26.02.2019.
1.3. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.01.2018.
1.3.1. Преглед формула за рачунање бруто прихода за доходак на који се порез плаћа по одбитку за период од 1. јануара 2022. године 01.01.2022.
1.4. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС 01.01.2016.
1.5. Упутство за електронско подношење пријава – Мјесечна пријава пореза по одбитку – 1002
1.6. Упутство за попуњавање XML фајла- Образац 1002
Опис XML шеме за Образац 1002
03.08.2022
1.2. Примјери попуњених XML фајлова за пријаву за порез
1.3. Примјери попуњених XML фајлова за пријаву за доприносе
1.4. Упутство за провјеру исправности XML фајла за Образац 1002 у програму Notepad++
2. Захтјев за умањење пореске основице, Образац 1000 17/24 01.03.2024.
3. Захтјев за издавање пореске картице, Образац 1001 17/24 01.03.2024.
4. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 1724 01.03.2024.
5. Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
17/24 01.03.2024.
6. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 17/24 01.03.2024.
7. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 17/24 01.03.2024.
8. Пореска пријава за малог предузетника, Образац 1007 17/24 01.03.2024.
9. Аконтација пореза на доходак, Образац 1008 17/24 01.03.2024.
10. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности, Образац 1009 17/24 01.03.2024.
11. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора, Образац 1010 17/24 01.03.2024.
12. Захтјев за статус малог предузетника, Образац 1011 17/24 01.03.2024.
13. Захтјев за статус малог пољопривредника, Образац 1012 17/24 01.03.2024.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – пропис објављивања образаца
1.

Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002

18/22

            19/22

11.03.2022. 31.03.2023.
1a

Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002

23/23

          40/23

01.04.2023.
1.1. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 92/21 22.10.2021. 10.03.2022. Преузми pdf документ
1.2. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 77/18 01.09.2018. 21.10.2021.
1.3. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ
1.4. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Преузми pdf документ
1.5. Начин попуњавања Мјесечне пријаве за порез по одбитку-Образац 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.6. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.7. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4 01.02.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.8. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
1.8.1. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2016. Преузми pdf документ
2. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС 35/12 01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ
3. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 26/16 01.01.2016. 31.08.2018.
3.1. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ
3.2. Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
77/18 01.09.2018. 13.05.2020. Преузми pdf документПреузми pdf документ
3.3. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 43/20 14.05.2020. 18.03.2023. Преузми pdf документ
3.4. Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
23/23 18.03.2023.
4. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ
Преузми pdf документ
4.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ
4.2. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 77/18 01.09.2018 13.05.2020.
4.3. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 43/20 14.05.2020. 18.03.2023.
4.4. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 23/23 18.03.2023.
5. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2011. годину 26/16 01.01.2011. 31.12.2011. Преузми pdf документ
6. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности,
Образац 1006
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ

Преузми pdf документ

6.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ
6.2. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 77/18 01.09.2018. 13.05.2020. Преузми pdf документ

Преузми pdf документ

 

6.3. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 43/20 14.05.2020. 18.03.2023.
6.4. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 23/23 18.03.2023.
7. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2014. годину – Novosti 27.03.2015. 01.01.2014. 31.12.2014. Преузми pdf документПреузми pdf документ
8. Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
8.1. Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
21/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
8.2. Аконтација пореза на доходак, Образац 1008 77/18 01.09.2018. 18.03.2023.
8.3. Аконтација пореза на доходак, Образац 1008 23/23 18.03.2023.
9. Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
9.1. Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
9.1.2. Пореска пријава за малог предузетника, Образац 1007 77/18 01.09.2018. 13.05.2020. Преузми pdf документ

Преузми pdf документ

9.1.3. Пореска пријава за малог предузетника, Образац 1007 43/20 14.05.2020.
9.2. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности,
Образац 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ
9.3. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности, Образац 1009 01.01.2016.
9.3. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора,
Образац 1010
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
10. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора,
Образац 1010
77/18 01.09.2018. 21.10.2021. Преузми pdf документПреузми pdf документ
10.1. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора, Образац 1010 92/21 22.10.2021.
11. Захтјев за статус малог предузетника,
Образац 1011
22/16 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
11.1. Захтјев за статус малог предузетника, Образац 1011 01.04.2016
12. Захтјев за умањење пореске основице,
Образац 1000
77/18 01.09.2018. 21.10.2021. Преузми pdf документПреузми pdf документ
12.1. Захтјев за умањење пореске основице,
Образац 1000
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
12.2. Захтјев за умањење пореске основице, Образац 1000 18/22

19/22

11.03.2022.
13. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
77/18 01.09.2018. 21.10.2021. Преузми pdf документПреузми pdf документ
13.1. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
13.2. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
13.3. Захтјев за издавање пореске картице, Образац 1001 18/22

19/22

11.03.2022.
14. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 77/18 01.09.2018. 21.10.2021. Преузми pdf документПреузми pdf документ
14.1. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 01.04.2016. 31.08.2016. Преузми pdf документ
14.2. Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1
01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
14.3. Пореска картица-извод за умањење пореске основице, Образац 1001/1 92/21 22.10.2021.
15. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 Преузми pdf документПреузми pdf документ
15.1. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документПреузми pdf документ
15.2. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку, Образац 1013 22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ
16. Мјесечна пријава пореза по одбитку, Образац 1002 22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Преузми pdf документ
17. Примјер попуњавања обрасца 1002 (бруто и нето принцип) – u Novostima 81 stranica, 26.02.2014. 01.02.2014. 31.08.2015. Преузми pdf документПреузми pdf документПреузми pdf документПреузми pdf документ
18. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате 01.01.2013. 331.08.2015. Преузми pdf документ
19. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4 01.02.2014. 31.08.2015.
19.1. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.02.2013. 31.12.2015.
20. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС 01.02.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
21. Годишња пореска пријава за порез на доходак, Образац 1004 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
22. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005 22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ
23. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2015. годину – Novosti stranica 27, 29.03.2016. 22/14 01.01.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ
24. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.09.2015. 31.12.2017. Преузми pdf документ
25. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002 01.01.2016. Преузми pdf документ
26. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године 01.01.2018. Преузми pdf документ
27. Примјери обрачуна бруто плате за лица која се налазе на породиљском одсуству 01.01.2018. 31.12.2018. Преузми pdf документ