Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о надлежности и раду ПУРС – подзаконски акти

ПРОПИСИ О НАДЛЕЖНОСТИ И РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
1. Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава и пријава за регистрацију 112/20 20.11.2020.
2. Уредба о условима, начину и поступку одгађања плаћања пореских обавеза 13/12 22.02.2012.
3. Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске 74/12 15.08.2012.
4. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 86/12 22.09.2012.
5. Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 10/14 27.02.2014.
6. Правилник о начину и постуоку формирања базе података и категоризацији ризичних уплатилаца доприноса у јединственом систему регистације, контроле и наплате доприноса 95/13 16.11.2013.
7. Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања интерне ревизије 96/17 20.10.2017.
8. Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате 105/21 01.12.2021.
9. Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице

 

105/21 01.12.2021.
10. Упутство о примјени Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским стварима 41/22 19.05.2022.
Неважећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
1. Уредба о условима и начину плаћања готовим новцем 97/03 06.12.2003. 08.01.2014.
1.1 Уредба о измјенама и допуни уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем 1/04 09.01.2014. 21.09.2014.
2. Правилник о начину и поступку подношења пореских пријава 35/12 27.04.2013. 26.09.2016.
2.1. Правилник о електронској идентификационој картици 5/18 01.02.2018.
2.2. Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава 81/16 27.02.2016. 20.03.2019.
2.3. Правилник о измјенама Правилника о поступку и начину подношења пореских пријава 21/19 20.03.2019. 20.11.2020.