Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o nadležnosti i radu PURS – podzakonski akti

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

Broj PROPISI O PORESKOM POSTUPKU Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1. Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava i prijava za registraciju 112/20 20.11.2020.
2. Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza 13/12 22.02.2012.
3. Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske 74/12 15.08.2012.
4. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 86/12 22.09.2012.
5. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 10/14 27.02.2014.
6. Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa 95/13 16.11.2013.
7. Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije 96/17 20.10.2017.
8. Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate 105/21 01.12.2021.
9. Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice

 

105/21 01.12.2021.
10. Uputstvo o primjeni Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima 41/22 19.05.2022.
Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 97/03 06.12.2003. 08.01.2014.
1.1 Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 1/04 09.01.2014. 21.09.2014.
2. Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava 35/12 27.04.2013. 26.09.2016.
2.1. Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici 5/18 01.02.2018.
2.2. Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 81/16 27.02.2016. 20.03.2019.
2.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 21/19 20.03.2019. 20.11.2020.