Poreska Uprava Republike Srpske > Preduzetnici > Propisi o nadležnosti i radu PURS – podzakonski akti

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

BrojPROPISI O PORESKOM POSTUPKUSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava i prijava za registraciju112/2020.11.2020.
2.Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza13/1222.02.2012.
3.Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske74/1215.08.2012.
4.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/1222.09.2012.
5.Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem10/1427.02.2014.
6.Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa95/1316.11.2013.
7.Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije96/1720.10.2017.
8.Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate105/2101.12.2021.
9.Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice

 

105/2101.12.2021.
10.Uputstvo o primjeni Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima41/2219.05.2022.
Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem97/0306.12.2003.08.01.2014.
1.1Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem1/0409.01.2014.21.09.2014.
2.Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava35/1227.04.2013.26.09.2016.
2.1.Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici5/1801.02.2018.
2.2.Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava81/1627.02.2016.20.03.2019.
2.3.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava21/1920.03.2019.20.11.2020.