Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о порезу на доходак – подзаконски акти

ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о порезу на доходак
1. Правилник о начину утврђивања тржишне вриједности трансакција између повезаних лица 98/15 09.12.2015.
2. Правилник о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине 98/15 09.12.2015.
2.1. Правилник о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за

остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским

правима и права индустријске својине

17/22 08.03.2022.
3. Правилник о садржају и начину вођења књига и евиденција и правила за усклађивање прихода и расхода од самосталне дјелатности 98/15 09.12.2015.
4. Правилник о условима, начину и поступку остваривања права на опорезивање порезом на доходак из страних извора 98/15 09.12.2015.
5. Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 68/18 01.09.2018.
5.1. Правилник о измјенама и допуни Правилника о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 6/20 05.02.2020.
5.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, начину обрачунавања и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак 17/22 08.03.2022.
6. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 17/24 01.03.2024.
7. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 45/16 15.06.2016.
7.1. Правилник о измјени правилника о систему двојног књиговодства код предузетника 124/22 22.12.2022.
8. Одлука о висини накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у Републици Српској 57/21 02.07.2021.
9. Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику 53/16 01.07.2016.
9.1. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику 12/22 22.02.2022.
Неважећи прописи о порезу на доходак
1. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак 22/11 15.03.2011. 11.04.2016.
1.1. Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 22/14 03.04.2014. 11.04.2016.
1.2. Правилник о измјени и допуни Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 2/15 27.01.2015. 11.04.2016.
1.3. Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 9/15 10.02.2015. 11.04.2016.
2. Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника 94/09 29.10.2009. 14.06.2016.
2.1. Правилник о допуни Правилника о систему двојног књиговодства код предузетника 99/10 01.01.2011. 14.06.2016.
2.2. Правилник о начину и поступку остваривања права на ослобађање и умањење пореске основице пореза на доходак 7/16 13.02.2016. 31.08.2018.
3. Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске 73/10 07.08.2021. 01.07.2021.
4. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 26/16 12.04.2016
4.1. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 77/18 01.09.2018.
4.2. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 43/20 14.05.2020.
4.3. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 92/21 22.10.2021.
4.4. Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 18/22 11.03.2022.
4.5. Исправка Правилника о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 19/22 11.03.2022.
4.6. Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и   пореске картице 23/23 18.03.2023.
4.7. Исправка Правилника о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 40/23 27.04.2023.