Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 35/20 objavljena je Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Uredba je stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom utvrđene su poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem.

 

PRODUŽENJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH PRIJAVA

Uredbom je produžen rok za podnošenje godišnjih prijava, i to:

– godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu do 30. aprila 2020. godine,
– godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu do 30. aprila 2020. godine,
– godišnjeg obračuna doprinosa za nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su osigurani na PIO do 30. aprila 2020. godine,
– poreske prijave za komunalnu taksu do 30. aprila 2020. godine,
– poreske prijave za posebnu republičku taksu za 2020. godinu, za samostalne preduzetnike, do 30. aprila 2020. godine,
– poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu do 30. aprila 2020. godine.

 

PRODUŽENJE ROKOVA ZA IZMIRENJE PORESKIH OBAVEZA

Uredbom su produženi rokovi za izmirenje poreskih obaveza, i to:

– rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu, utvrđen na osnovu godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine,
– rok za plaćanje naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma, utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade, produžava se do 30. juna 2020. godine.
– rok za plaćanje protivpožarne naknade, utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade koje dospijevaju za plaćanje, produžava se do 30. juna 2020. godine.
– rok za plaćanje poreza na dohodak, po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine,
– rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost za 2020. godinu produžava se do 30. septembra 2020. godine, a drugog dijela poreza do 31. decembra 2020. godine.

 

PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA U RATAMA

Uredbom je predviđeno da poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obaveze po osnovu poreza na dobit za 2019. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma, protivpožarne naknade i poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu ne izmire do 30. juna 2020. godine mogu Poreskoj upravi, najkasnije do 30. juna 2020. godine, podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020. godine, uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju, pri čemu se na obaveze plaćene u ratama ne obračunavaju kamate.

 

POREZ NA DOHODAK MALOG PREDUZETNIKA

Uredbom je najniži godišnji iznos poreza na dohodak malih preduzetnika za 2020. godinu sa 600 konvertibilnih maraka smanjen na 240 konvertibilnih maraka.

 

ODGOĐENO PLAĆANJU PORESKOG DUGA

Poreskim obveznicima koji obavljaju djelatnosti kojima je zabranjen i ograničen rad, te smanjena poslovna aktivnost u uslovima vanredne situacije i vanrednog stanja i koji imaju odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja po službenoj dužnosti ne ukida rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga.

Za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja produžava se vrijeme za koje je poreskom obvezniku odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga, te se za taj period ne obračunava kamata, počevši od rate koja je dospijevala u martu 2020. godine.

Za ostvarivanje ovih prava, poreski obveznici koji usljed mjera za sprečavanje širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu finansija, uz zahtjev, podnesu i pismenu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

 

DOPRINOSI ZA MJESEC MART 2020. GODINE

Za isplaćene plate, plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak za mjesec mart 2020. godine poslodavaca, pravnih lica i preduzetnika i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, Gradskog štaba za vanredne situacije ili Opštinskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, obezbijediće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, namijenjenih za saniranje posljedica izazvanih virusom korona u Republici Srpskoj.

Poslodavci i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a koji ispunjavaju propisane uslove, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za saniranje posljedica izazvanih virusom korona najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart 2020. godine.

 

ISPLATA NAJNIŽE PLATE, OBRAČUN I UPLATA DOPRINOSA ZA MJESEC APRIL 2020. GODINE

Zaposlenim kod pravnih lica i preduzetnika, kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično), iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, isplatiće se iznos najniže plate, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plate, i na tu najnižu platu obračunaće se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.

Nosiocima samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao osnovnu, a kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično), iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, isplatiće se iznos najniže plate, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plate, i na tu najnižu platu obračunati i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.

Poslodavci i nosioci samostalne djelatnosti, a koji ispunjavaju propisane uslove, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine.

 

SPISAK PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJIMA JE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI I KOJI SU PRESTALI SA RADOM

Nadležna ministarstva dužna su da utvrde spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostave ih Poreskoj upravi Republike Srpske.

 

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju da važe Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/20) i Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/20).