Zaključak

Broj: 06/1.01/0801-120.2-463/18

Dana: 08.07.2022. godine

Na osnovu člana 19. tačka a) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a postupajući po presudi Okružnog suda broj 71 0 RS 295710 21 Rsž od 27.01.2022. godine, kojom je potvrđena Presuda Osnovnog suda broj 71 0 RS 295710 18 RS od 18.03.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka ponovnog izbora namještenika po javnom konkursu Poreske uprave, objavljenom dana 08.08.2018. godine, na sjednici održanoj dana 08.07.2022. godine, sačinila je

Z A K LJ U Č A K

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske, objavljen na internet stranici Poreske uprave, i u dnevnom listu „Glas Srpske“, izdanje za dan 08.08.2018. godine, u dijelukoji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta: „Portir“ u Odjeljenju za pravne i opšte poslove u Područnom centru Prijedor, nije uspio.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 08.07.2022. godine, Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika se sastala, radi obavljanja ulaznog intervjua u postupku izvršavanja sudske odluke, za radno mjesto „portir“ u Područnom centru Prijedor, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, a koji je trebao da se obavi u prostorijama Sjedišta Poreske uprave u 9 časova.

Kandidati koji su trebali pristupiti intervjuu su Mićo Stojanović i Žabić Mladen, i o tome su bili uredno obavješteni.

Dana 08.07.2022. godine, Mićo Stojanović se nije pojavio na ulaznom intervjuu u zakazano vrijeme, dok se drugi kandidat Žabić Mladen pojavio u zakazano vrijeme, ali je izričito odbio da odgovara na pitanja članovima Komisije i obavi razgovor sa Komisijom, jer je po njegovoj tvrdnji, sa njim već obavljen razgovor u ranijem periodu i sačinjena Lista uspješnih kandidata, i da je 04.07.2022. godine, već pismeno obavijestio Poresku upravu da neće pristupiti intervjuu.

Slijedom navedenog, Komisija nije bila u mogućnosti da  utvrdi sposobnost kandidata da radi na poziciji na koju se odnosi javni konkurs.

S obzirom da je u članu 19. stav 1) tačka a) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), propisano, da javni konkurs, između ostalog, nije uspio ako nema prijavljenih kandidata, primjenom analogije na gore opisanu pravnu situaciju, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Zaključka.

Shodno tome, Javni konkurs za upražnjena radna mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske, objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, izdanje za dan 08.08.2018. godine, i na internet stranici Poreske uprave, u dijelu koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta: „Portir“ u Odjeljenju za pravne i opšte poslove u Područnom centru Prijedor, nije uspio.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog zaključka može se izjaviti žalba Odboru državne uprave za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema.

 

 

                                                                                                                  Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić

 

 

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.