Dopune programa za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 56/22) koji je stupio na snagu 22. juna 2022. godine, uvedena je posebna kategorija obveznika doprinosa: Lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno na rad u inostranstvo, dok traje upućivanje. Odnosna kategorija obveznika doprinosa obavezno je osigurana na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječju zaštitu. Osnovica doprinosa za navedena lica je najniža plata u Republici Srpskoj koja je utvrđena za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju (bruto iznos najniže plate). S tim u vezi, doprinosi za odnosnu kategoriju obveznika doprinosa prijavljuju se na Obrascu 1002 (Mjesečna prijava poreza po odbitku), dodatni list: DL6 – Posebne uplate doprinosa, u kojem se kao tip posebne uplate doprinosa navodi šifra: 57 (uplata doprinosa za radnika upućenog na rad u inostranstvo). Porez na dohodak od ličnih primanja, koja su ostvarila navedena lica, prijavljuje se na Obrascu 1002, dodatni list: DL1 – Primanja po osnovu radnog odnosa.

 

 

Takođe, lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno na rad u inostranstvo se, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, prijavljuje putem Obrasca PD3100 – Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: radnik upućen na rad u inostranstvo (brojčana oznaka / šifra osnova osiguranja: 56).