Glavna služba za reviziju javnog sektora RS ocijenila rad naše institucije u 2022.: Pozitivan revizorski izvještaj za Poresku upravu RS

Poreska uprava Republike Srpske dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima Poreske uprave RS za 2022. godinu.

Ovo je već treća godina uzastopno kako Poreska uprava Republike Srpske dobija pozitivno mišljenje revizora i potvrda je nastavka kvalitetnog, pravičnog i odgovornog rada u kontinuitetu.

Prema mišljenju Glavne službe za reviziju, finansijski izvještaji Poreske uprave istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2022. godine, prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor u Republici Srpskoj.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Poreske uprave RS, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima Poreske uprave Republike Srpske za 2022. godinu, te je utvrđeno da su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Inače, Poreska uprava Republike Srpske je jedna od najvećih institucija u Republici Srpskoj. Ako se uzme u obzir složeni sistem poslovanja Poreske uprave RS koja je organizovana u Sjedište sa sedam sektora i sedam područnih centara sa 48 područnih jedinica, pozitivan revizorski izvještaj ove institucije dobija na još većem značaju.

Pozitivno mišljenje iskazano i u ovom revizorskom izvještaju za Poresku upravu RS je dokaz da ova institucija vrši dosljednu primjenu svih zakonskih propisa, te potvrđuje kontinuiranu efikasnost i pravičnost u radu Poreske uprave Republike Srpske, koja je svrstana u red modernih institucija koje su istinski servis svojih građana i svoje Republike, a koja i dalje teži da unaprijedi svoje usluge i posluje sa najvećim stepenom odgovornosti i kvaliteta.