Istek roka važenja elektronskih certifikata

Politikom sertifikacije za izdavanje i upravljanje elektronskim certifikatima Poreske uprave Republike Srpske regulisano je da je rok važenja elektronskog certifikata, izdatim fizičkim licima koje su poreski obveznici ovlastili za podnošenje prijava elektronskim putem, 5 godina. Najveći broj certifikata izdat je krajem 2016. godine, što znači da većini certifikata ističe rok važenja u 2021. godini.

U skladu sa Politikom sertifikacije za izdavanje i upravljanje elektronskim certifikatima Poreske uparve Republike Srpske, kao i činjenici da fizička lica kojima je istekao rok važenja certifikata ne mogu podnosti prijave elektronskim putem, tj. vršiti njihovo potpisivanje korišćenjem nevažećeg elektronskog certifikata, poreski obveznici se obavještavaju o sljedećem:

-fizička lica kojima je istekao rok važenja certifikata za elektronski potpis, a koja podnose poreske prijave za pravna lica ili preduzetnike kao i fizička lica koja u ime knjigovodstvenih agencija podnose poreske prijave, potrebno je da podnesu nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata uz koji se obavezno dostavlja saglasnost poslodavca za izdavanje certifikata.

-fizička lica, kojima je istekao rok važenja certifikata i koja u svoje ime podnose prijave, dostavljaju Poreskoj upravi zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata;

-fizička lica kojima uskoro ističe rok važenja certifikata za elektronski potpis mogu podnijeti zahtjev za obnovu elektronskog certifikata 30 dana prije isteka roka važenja certifikata.

Ukratko, lica kojima je istekao rok važenja certifikata, podnose zahtjev za izdavanje novog sertifikata, dok lica kojima nije istekao rok važenja certifikata mogu podnijeti zahtjev za obnovu elektronskog certifikata 30 dana prije isteka roka važenja certifikata.

Navedeni obraci, tj. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE / OBNOVU ELEKTRONSKOG CERTIFIKATA i SAGLASNOST ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKIH CERTIFIKATA / IZMJENU PODATAKA NA POSTOJEĆIM ELEKTRONSKIM CERTIFIKATIMA mogu se preuzeti na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, sekcija: Elektronske usluge – Certifikaciono tijelo.