Novi osnov osiguranja: Radnik upućen u inostranstvo

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 56/22), uvedena posebna vrsta obveznika doprinosa: Zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koji je od tog poslodavca upućen na rad u inostranstvo, dok taj rad u inostranstvu traje, te da je za iste propisana i posebna osnovica doprinosa.

Imajući u vidu navedeno,  u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa dodat je novi osnov osiguranja, kako slijedi:

  • Naziv osnova osiguranja: Radnik upućen u inostranstvo
  • Opis osnova osiguranja: Lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno na rad u inostranstvo, dok traje upućivanje.
  • Obrazac za prijavljivanje: PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa,
  • Brojčana oznaka / šifra osnova osiguranja: 56,
  • Dnevno radno vrijeme obveznika doprinosa: Maksimalno 8 (osam) časova,
  • Vrsta doprinosa: Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti i doprinos za dječju zaštitu,
  • Da li osnov osiguranja predstavlja radni odnos: Da
  • Datum početka primjene osnova osiguranja: 01.06.2022. godine
  • Osnovica za obračun doprinosa: Najniža plata u Republici Srpskoj koja je utvrđena za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju (bruto iznos najniže plate)

Osnov osiguranja: Rad ili stručno usavršavanje u inostranstvu sada glasi: Stručno usavršavanje u inostranstvu.