Predstavnici Poreske uprave RS i resornog Ministarstva poljoprivrednike upoznaju sa njihovim zakonskim obavezama

Poreska uprava Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, u ovom mjesecu održala je niz sastanaka sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u RS, sa ciljem da se isti upoznaju sa njihovim pravima i obavezama koje proističu iz važećih zakonskih propisa.

Održani su sastanci sa poljoprivrednicima u Bijeljini, Gradišci, Laktašima i Srpcu, na kojima su pored većeg broja poljoprivrednika prisustvovali i predstavnici tih lokalnih zajednica i njihovih stručnih službi za poljoprivredu, kao i značajan broj knjigovođa.

Cilj sastanaka je da se poljoprivrednici upoznaju sa poreskim propisima, između ostalog da su, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, obveznici poreza na dohodak koji se obračunava po stopi od 10 odsto, na razliku ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda i da su u skladu sa zakonom obavezni da do 31. marta tekuće godine prijave porez na dohodak koji su ostvarili u prethodnoj godini.

Objašnjeno im je i da se kod podnošenja poreskih prijava za porez na dohodak za 2021. i 2022. godinu ne radi o retroaktivnom obračunavanju poreskih obaveza, već da su u pitanju zaostale poreske obaveze koje poljoprivrednici nisu blagovremeno izvršili, zbog čega im je Poreska uprava i dostavila opomene.

Poreska uprava Republike Srpske je u prethodnom periodu, sa ciljem da olakša izvršavanje poreskih obaveza i smanji broj potrebnih dolazaka u prostorije Poreske uprave, uvela mogućnost da u ime nosilaca poljoprivrednih gazdinstava u RS predispuni obrazac 1002 – mjesečnu prijavu poreza po odbitku, odnosno takozvani Pre-filling, a koji nakon što ga Poreska uprava RS popuni, poljoprivrednici mogu pregledati i preuzeti u mjesno nadležnim područnim jedinicama Uprave.

Pored toga, provedena je i medijska kampanja za nosioce poljoprivrednih gazdinastava koji su putem elektronskih i štampanih medija, te putem TV i radio spotova, informisani o toj novoj usluzi, a izvršeno je i kreiranje i štampanje Poreskog informatora za poljoprivredna gazdinstva, koja su potom distribuisana u područne jedinice Poreske uprave, kao i udruženjima poljoprivrednika.

Isto tako, Poreska uprava je i u prethodnim godinama redovno organizovala i učestvovala u značajnom broju seminara za poljoprivrednike širom Republike Srpske, sa ciljem njihovog edukovanja o primjeni poreskih propisa koji su u nadležnosti Poreske uprave RS.

Poreska uprava RS će i ubuduće, kao i do sada, biti na raspolaganju svim poreskim obveznicima, pa tako i poljoprivrednicima, kako bi na lakši i jednostavniji način izmirili svoje poreske obaveze, te kako bi bolje razumjeli važeće propise.

I ovom prilikom, pozivamo sve poreske obveznike, pa tako i nosioce poljoprivrednih gazdinstava, da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze.