1.Који је законски рок за пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Према члану 37. став 2. Закона о пореском поступку Републике Српске, пријаву за регистрацију запосленог (радника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, уплатилац доприноса (послодавац) подноси најкасније један дан прије ступања запосленог на рад код послодавца, наведеног у уговору о раду или другом акту на основу којег се заснива радни однос.

2.Који је законски рок за пријаву добровољних осигураника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Пријаву за регистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса добровољни уплатилац доприноса подноси у року од осам дана од дана почетка осигурања наведеног у акту надлежног фонда осигурања.

3.Који је законски рок за пријаву осталих обвезника доприноса, нпр. предузетника, носилаца породичних пољопривредних газдинстава, лица која раде ван радног односа (на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о дјелу, уговора о стручном оспособљавању и усавршавању и уговора о допунском раду) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Сходно члану 37. став 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, уплатиоци доприноса, изузев послодаваца и добровољних осигураника, пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подносе најкасније даном настанка правног основа из којег произлази обавеза плаћања доприноса.

4.Које се санкције предвиђају за кашњење у пријављивању обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса – правно лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 37. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске. За исти прекршај, новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај уплатилац доприноса – физичко лице ако не поднесе пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему на начин и у року прописаном у члану 37. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске.

5.Ко издаје прекршајни налог за прекршај због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Инспекцијски надзор над примјеном члана 37. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, осим Пореске управе, врше и сви инспектори одређени законом којим се уређује рад инспекције Републике Српске, у складу са одредбама овог закона.

6.Привремена забрана обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (члан 109. Закона о пореском поступку Републике Српске).

Ако у току посебне контроле овлашћени инспектор утврди да уплатилац доприноса није поднио пријаву за регистрацију обвезника доприноса у Јединственом систему, на начин и у року прописаном чланом 37. ст. 2. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, усменим рјешењем уплатиоцу доприноса изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана.

Усмено рјешење извршава се одмах, печаћењем просторија, постројења, уређаја и друге опреме за рад којом уплатилац доприноса (послодавац) обавља дјелатност.

У случају извршења усменог рјешења печаћењем, порески обвезник, односно лице које присуствује контроли, дужно је да осигура изношење кварљивих намирница из простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка штете.

Изузетно, мјера забране обављања дјелатности неће се извршити ако порески обвезник у року од 72 сата од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене прекршајним налогом за извршени прекршај утврђен Законом о пореском поступку Републике Српске. У том случају, овлашћени инспектор обуставља управни поступак и не доноси писмени отправак рјешења.

7.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује директор привредног друштва који није засновао радни однос у привредном друштву?

Уколико директор привредног друштва, односно предсједник или руководилац другог правног лица (удружења грађана, фондације и организације) није засновао радни однос у правном лицу, пријава обвезника доприноса (директора, предсједника или руководиоца) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Одговорно лице без заснивања радног односа (бројчана ознака / шифра: 54).

8.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује радник који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, радника који је радни однос засновао у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту БиХ а који право на здравствено осигурање и осигурање од незапослености остварује у Републици Српској, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос у Федерацији БиХ са здравственим осигурањем у Републици Српској (бројчана ознака / шифра: 41). У Одјељку 1 – Подаци о уплатиоцу доприноса, у тачки 7 (Шифра општине у којој се обавља дјелатност) потребно је навести шифру „000“, обзиром да се мјесто рада обвезника доприноса налази изван територије Републике Српске.

9.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о обављању привремених и повремених послова?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о обављању привремених и повремених послова, врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о привременим и повременим пословима (бројчана ознака / шифра: 27).

Чланом 204. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 90 радних дана у календарској години и да не представљају послове за које се закључује уговор о раду послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са:

1) незапосленим лицем;
2) радником који ради непуно радно вријеме – до пуног радног времена;
3) чланом омладинске или студентске задруге, у складу са посебним прописима;
4) корисником старосне пензије.

10.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о дјелу?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о дјелу, врши се путем Обрасца ПД3100 Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о дјелу (бројчана ознака / шифра: 48).

Чланом 205. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о дјелу ради обављања послова који су ван дјелатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

11.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављују лица која су са послодавцем закључила уговор о допунском раду?

Пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса који је са послодавцем закључио уговор о допунском раду, врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Уговор о допунском раду (бројчана ознака / шифра: 51).

Чланом 207. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радник који је закључио уговор о раду с пуним радним временом може, без сагласности послодавца, закључити уговор о раду са другим послодавцем за рад до половине пуног радног времена под условом да се радно вријеме радника код тих послодаваца временски не подудара и да се не ради о обављању послова из члана 167. овог закона.

12.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса пријављује лице које је засновало радни однос у својству приправника?

Закон о раду прописује да послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником. Наведена одредба односи се и на лице које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима. За вријеме приправничког стажа, приправник има право на плату и сва друга права из радног односа, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

С тим у вези, пријава у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса обвезника доприноса – приправника врши се путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Радни однос (бројчана ознака / шифра основа осигуарања: 01).

13.Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено и корисник пензије, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и корисник пензије, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

14.Да ли је самостални предузетник (или лице које обавља самосталну професионалну дјелатност), који је истовремено обавезно осигуран по основу радног односа, дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Лице које самостално обавља предузетничку или професионалну дјелатност, а које је истовремено и обвезник доприноса (осигураник) по основу радног односа, није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за обавезна осигурања из система обавезних доприноса, те исти није дужан да се пријави у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса.

15.Да ли се корисник пензије може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора?

Корисник пензије може се пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса као лице које обавља послове по основу уговора о раду на одређено или неодређено вријеме, са пуним или непуним радним временом, као и по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о ауторском праву, уговора о дјелу и других сличних уговора.

За питање могућег ускраћивања раније стеченог права на пензију кориснику пензије који је након тога закључио уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о ауторском праву, уговор о дјелу и други сличан уговор, обвезник доприноса (осигураник) се треба обратити Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, као органу који је, у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, надлежан за послове признавања и остваривања права из области пензијског и инвалидског осигурања.

16.Да ли физичко лице – грађаним може пријавити радника или другог обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Физичким лицима – грађанима који немају статус предузетника, а који имају статус послодавца, тј. запошљавају раднике (нпр. послодавци лица која обављају послове помоћног кућног особља, носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава и др.), омогућено је да раднике са којима су закључили уговор о раду (засновали радни однос) или други уговор о раду ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених послова и др.), пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3100 – Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса и Обрасца ПД3120 – Пријава/Одјава уплате доприноса у одређеним околностима, при чему ће дати послодавци (физичка лица – грађани), у одјељку број 1 поменутих образаца (Подаци о уплатиоцу доприноса) уписивати свој јединствени матични број (ЈМБ) или јединствени идентификациони број (ЈИБ) који је Пореска управа додјелила страним држављанима.

17.Колико износи најкраће дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од најмање два часа, осим ако посебним прописом није другачије одређено или уколико је радник закључио додатни уговор о раду са непуним радним временом у циљу остваривања пуног радног времена (осам часова дневно).

Чланом 41. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописано је да радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом, на неодређено или одређено вријеме, али не краће од ¼ пуног седмичног радног времена, осим ако посебним прописом није другачије прописано а чланом 43. да радник који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног времена да заснује радни однос код другог послодавца и да на тај начин оствари пуно радно вријеме.

18.Колико износи најдуже дневно радно вријеме на које се радник може пријавити у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

У Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, радник може бити пријављен на дневно радно вријеме у трајању од највише осам часова, без обзира да ли је радник закључио један уговор о раду са пуним радним временом или више уговора о раду са непуним радним временом.

Члан 57. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), прописује је да пуно радно вријеме радника износи 40 часова седмично а став 4. да радник може закључити уговор о раду с пуним радним временом само са једним послодавцем.

19.Како Пореска управа овјерава обрасце за пријаву / одјаву обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса који су поднесени непосредно или путем поште ?

Подручне јединице Пореске управе Републике Српске, које су надлежне за послове пријема и обраде Oбразаца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, Oбразаца ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса, Oбразаца ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима и Oбразаца ПД3210 – Захтјев за одјаву обвезника доприноса, који су објављени у прилогу Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/21), потврђивање пријема истих врше тако што у пољу “бар код“, које је саставни дио наведенох образаца, налијепе бар код број под којим је образац запримљен. Поред тога, у одјељку „Овјера“ – „Овјера Пореске управе“, овлашћени службеници подручних јединица Пореске управе уписују датум пријема наведених образаца, те запримљене обрасце овјеравају личним потписом.

20.Да ли је послодавац дужан да раднику уручи копију пријаве у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Сходно члану 16. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16), послодвац је дужан да радника пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и уручи му копију пријаве.

21.Да ли Пореска управа издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса?

Пореска управа, на захтјев обвезника доприноса, издаје увјерења о статусу обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.

22.Како радник може провјерити да ли га је послодавац пријавио у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

С обзиром да се подаци из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса сматрају пореском тајном, податке о регистрацији у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса радник може провјерити лично у свим подручним јединицама Пореске управе Републике Српске.

Поред тога, свако физичко лице може и путем интернета, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске, провјерити податке о пријавама на обавезна осигурања (назив и ЈИБ уплатиоца доприноса, основ осигурања, радно вријеме – број часова дневно, стварна стручна спрема, почетак осигурања, престанак осигурања). Да би порески обвезник користио електронске услуге Пореске управе, односно добио приступне податке (корисничко име и лозинка), потребно је да попуни и Пореској управи достави Захтјев за актвирање електронских услуга.

23.Да ли се промјена личног имена обвезника доприноса посебно пријављује Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Након што промјена личног имена (име и/или презиме) буде спроведена у евиденцијама надлежног органа унутрашњих послова, у складу са прописима којима је уређен начин промјене личног имена грађана, промјену личног имена није потребно посебно пријављивати Пореској управи путем пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

Ажурирање личних података о обвезнику доприноса, што укључује и податке о личном имену, врши се аутоматски на основу евиденција надлежних органа унутрашњих послова.

У случају потребе, уплатилац или обвезник доприноса може контактирати надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске, како би Пореска управа по службеној дужности извршила ажурирање података о личном имену обвезника доприноса у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса.

24.Да ли се пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса могу подносити електронским путем?

Да, почевши од 28. јуна 2019. године, све пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса могу се подносити и електронским путем.

25.Како се подноси електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса?

Електронска пријава за регистрацију обвезника доприноса (осигураних лица / осигураника) у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса подноси се преко портала: Електронске услуге Пореске управе Републике Српске. Подносилац електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса дужан је да на порталу потврди свој идентитет, наводећи идентитет корисника (корисничко име) и лозинку додјељену од старне Пореске управе Републике Српске. Приступни подаци (корисничко име и лозинка) обезбјеђују се подношењем Захтјева за додјелу приступних права за подношење пореских пријава у електронском облику. У име подносиоца пријаве за регистрацију обвезника доприноса, пријаву може поднијети физичко или правно лице које поседује електронски сертификат Пореске управе Републике Српске, а на основу овлашћења за подношење пријаве (“Захтјев за давање / опозив овлашћења). Приликом подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса подносе се докази на основу којих се утврђује својство обвезника доприноса (уговор о раду, рјешење надлежног органа и др.), односно престанак статуса обвезника доприноса, што је прописано Законом о пореском поступку Републике Српске. Скенирана документација обавезно се доставља у PDF формату и величина приложеног документа не смије бити већа од 2 мегабајта. У поступку подношења пријаве за регистрацију обвезника доприноса, након пријаве на портал, врши се провјера да ли је подносилац пријаве за регистрацију овлашћен за подношење пријаве и да ли пријава садржи све податке који су потребни за регистрацију обвезника доприноса. Такође, код електронске пријаве обвезника доприноса аутоматски се попуњавају сви подаци који су на почетку обраде обрасца познати: ЈИБ уплатиоца доприноса, назив уплатиоца доприноса, адреса, телефон. Аутоматска поља означена су сивом бојој и попуњавају се (или ажурирају) приликом снимања пријаве. Уколико су сви подаци исправно попуњени, пријава за регистрацију добија статус “спремна за потпис” и преко апликације „е-потпис“, пријава се потписује. Ако се у поступку подношења пријаве утврди да нису испуњени услови за прихватање пријаве, пријава се одбацује а подносилац пријаве се обавјештава о разлозима неприхватања пријаве. Уколико пријава за регистрацију обвезника доприноса не буде прихваћена, подносилац пријаве, након што отклони разлоге због којих пријава није прихваћена, може поднијети нову пријаву. Све електронске пријаве за регистрацију обвезника доприноса подлијежу провјери исправности а надлежна подручна јединица Пореске управе која провјерава исправност електронске пријаве одређује се према сједишту уплатиоца доприноса (послодавца, органа који подноси пријаву и сл.). Након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, корисници система, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), могу провјерити да ли је обвезник доприноса (радник, извршилац по основу уговора о дјелу, добровољни осигураник и др.) пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. Активирање ове услуге врши се подношењем Захтјева за активирање електронских услуга (Образац З-ЕУ), који се предаје надлежној подручној јединици Пореске управе. Поред тога, након што пријава за регистрацију обвезника доприноса буде успјешно поднесена, кориснику система отвара се PDF форма пријаве која је електронски потписана. У складу са чланом 16. Закона о раду, послодавац је дужан да раднику уручи копију пријаве.

26.Како се у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса врши одјављивање обвезника доприноса у случају када је исти отказао уговор о раду или други сличан уговор прије почетка рада ?

Одјава радника који је пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса а који је отказао уговор о раду или други сличан уговор прије почетка рада, врши се подношењем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса (одјава осигурања) којим се радник одјављује са датумом када је пријављен у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса на дати основ осигурања, при чему је, у Одјељку 3 (Подаци о основу за уплату доприноса), потребно означити поље: Сторно осигурања.

Према члану 36. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника, подаци који се уносе у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса не бришу се након извршених промјена или одјаве обвезника доприноса из Јединственог система.

27.Да ли се промјена основа осигурања у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса може извршити подношењем измијењеног Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса ?

Промјена основа осигурања у Јединственом систему регистрације, контролe и наплате доприноса не може се извршити путем измијењеног обрасца за регистрацију обвезника доприноса, те је обвезника доприноса прво потребно одјавити са постојећег основа осугурања и посебном пријавом пријавити на други основ осигурања.

28.Да ли се промјена дневног радног времена обвезника доприноса (радника) у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса може извршити подношењем измијењеног Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса ?

Промјена дневног радног времена обвезника доприноса (радника) у Јединственом систему регистрације, контролe и наплате доприноса не може се извршити путем измијењеног обрасца за регистрацију обвезника доприноса, те је обвезника доприноса, путем прописаног обрасца, прво потребно одјавити са постојећег дневног радног времена и посебном пријавом пријавити на радно вријеме у складу са новим уговором о раду или анексом уговора о раду.

29.Како се у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, пријављује одборник скупштине општине / града ?

Имајући у виду да одборници скупштине општине / града, изузев одборника који имају статус функционера јединице локалне самоуправе, имају статус именованих и изабраних лица, те право на одборничку накнаду (одборнички додатак), који представља остали доходак у смислу Закона о порезу на доходак, уплатилац доприноса, у конкретном случају надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да односну категорију обвезника доприноса пријави у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, у којем се као основ обавезе плаћања доприноса наводи: Именована или изабрана дужност (бројчана ознака / шифра основа осигурања: 02).

30.Како се у Јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса врши одјава радника који је радни однос засновао на одређено вријеме ?

У складу са чланом 38. ст 3. и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске, када је приликом пријаве обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса, у обрасцу пријаве јасно наведен период трајања радног односа или односа сличног радном односу, на основу којег постоји обавеза плаћања доприноса (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о пробном раду, уговор о допунском раду, уговор о дјелу и слично), Пореска управа одјављује обвезника доприноса из Јединственог система по службеној дужности, с тим што се у овом случају не подноси образац одјаве из Јединственог система, нити је потребно достављати доказе о престанку правног односа на основу којег је постојала обавеза плаћања доприноса.

У том случају, потребно је да подносилац пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем (уплатилац доприноса), на основу акта којег доставља као правни основ за регистрацију, поред датума пријаве обвезника доприноса у Јединствени систем упише и датум одјаве обвезника доприноса, тј. датум када, сходно достављеном правном основу (уговору), обвезнику доприноса престаје радни однос или однос сличан радном односу.

Уписивањем периода до када је обвезник пријављен у Јединствени систем омогућава се аутоматска одјава обвезника доприноса.

Уколико уплатилац доприноса, приликом пријављивања обвезника доприноса у Јединствени систем, у Обрасцу ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, не упише податак о датуму престанка радног односа на одређено вријеме или односа сличног радном односу чије је трајање унапријед одређено, одјава обвезника доприноса не врши се по службеној дужности (аутоматски) већ на основу поднесеног обрасца одјаве из Јединственог система, уз који се доставља доказ о престанку уговорног односа.

31.Да ли се промјена плате радника пријављује путем Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса ?

С обзиром да важећи Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, који је објављен у прилогу Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/21) и чини његов саставни дио, више не садржи податак о предвиђеној основици за уплату доприноса, произилази да, уколико су послодавац и радник закључили нови уговор о раду, односно анекс важећем уговору о раду, којим се мијења висина плате радника, у том случају, послодавац наведену промјену није дужан пријављивати Пореској управи Републике Српске путем измијењеног Обрасца ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса.

32.Како послодавац треба поступити у случају поништавања и замјене јединственог матичног броја физичких лица или јединственог идентификационог броја страних држављана - обвезника доприноса (радника) регистрованих у Јединственом систему регистрације, контролe и наплате доприноса ?

У складу са одредбама Закона о јединственом матичном броју БиХ („Службени гласник БиХ, број: 31/01, 63/08, 103/11, 87/13 и 84/15), одређивање, поништавање и замјену ЈМБ-а унутар своје надлежности у Федерацији БиХ обављају кантонална министарства унутрашњих послова, у Републици Српској Министарство унутрашњих послова Републике Српске и у Брчко Дистрикту БиХ надлежно тијело које функционално дјелује као државна институција (у даљем тексту: надлежни орган).

Уколико надлежни орган Републике Српске, Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, поништи и физичком лицу додјели нови ЈМБ држављанина БиХ, или уколико надлежни орган, страном држављанину којем је Пореска управа додјелила ЈИБ за странца, додјели ЈМБ за страног држављанина, подручне јединице Пореске управе, на основу захтјева послодавца (уплатиоца доприноса) и одлуке надлежног органа, утврђује датум када је извршено поништавање / замјена ЈМБ држављанина БиХ, односно додјела ЈМБ за страног држављанина. 

У прилогу захтјева  Пореској управи доставља се правни основ (материјални доказ) којим се доказује да извршена замјена ЈМБ држављанина БиХ, односно додјела ЈМБ за страног држављанина.

Када се утврди датум када је извршена замјена ЈМБ држављанина БиХ, односно додјела ЈМБ за страног држављанина, Пореска управа обавјештава подносиоца пријаве за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса да Пореској управи поднесе захтјев за одјаву обвезника доприноса из Јединственог система на одговарајућем обрасцу са датумом који одговара посљедњем дану мјесеца у којем је извршено поништавање / замјена ЈМБ држављанина БиХ, односно додјела ЈМБ за страног држављанина, те да, почев од првог календарског дана сљедећег мјесеца, за обвезника доприноса поднесе пријаву / захтјев за регистрацију у Јединствени систем на одговарајућем обрасцу, наводећи нови ЈМБ држављанина БиХ, односно додјељени ЈМБ за страног држављанина.

33.Како се врши поништавање осигурања у Јединственом систему регистрације, контролe и наплате доприноса?

Поништавање осигурања у Јединственом систему регистрације, контролe и наплате доприноса врши се подношењем одговарајућег обрасца  (Oбразац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса, Oбразац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса и Oбразац ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима) којим се обвезник доприноса одјављује из Јединственог система регистрације, контролe и наплате доприноса са датумом када је обвезник доприноса пријављен у Јединствени систем регистрације, контролe и наплате доприноса на дати основ осигурања, при чему се, у Одјељку: Подаци о основу за уплату доприноса, означава поље: Поништавање осигурања.

34.Како грађани могу провјерити да ли им је послодавац пријавио и уплатио обавезе по основу доприноса ?

С обзиром да се подаци из Јединственог система регистрације, контроле и наплате доприноса сматрају пореском тајном, податке о пријављеним и плаћеним доприносима радник може провјерити лично у свим подручним јединицама Пореске управе Републике Српске.

Поред тога, свако физичко лице може и путем интернета, коришћењем електронских услуга Пореске управе Републике Српске, провјерити податке о доприносима који су пријављени путем Мјесечне пријаве пореза по одбитку (Образац 1002), као и податке о измирености обавеза по основу доприноса, а који се креирају на основу податка из Јединствене картице пореског обвезника (ЈКПО) – уплатиоца доприноса, обзиром да се плаћање предметних пореских обавеза врши путем јединственог идентификационог броја (ЈИБ) уплатиоца доприноса.

Да би порески обвезник користио електронске услуге Пореске управе, односно добио приступне податке (корисничко име и лозинка), потребно је да попуни и Пореској управи достави Захтјев за актвирање електронских услуга (Образац З-ЕУ).

Напомињемо да се приликом плаћања пореских обавеза, што укључује и доприносе, сходно одредбама члана 56. Закона о пореском поступку Републике Српске, прво измирује обавеза која је најраније доспјела за плаћање.