Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 28/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Zakon stupa na snagu 8. aprila 2021. godine.

Izmjenama i dopunama navedenog Zakona propisano je da se plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godinu odgađa jednokratno do 30. juna 2021. godine, ukoliko su uredno podnesene poreske prijave za tu vrstu poreza.

Za odgodu plaćanja navedenog poreskog duga do 30. juna 2021. godine nije potrebno podnositi zahtjev Poreskoj upravi.

Plaćanje poreskog duga nakon 30. juna 2021. godine može se dodatno odgoditi na način da se plati u šest jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da prvi mjesečni anuitet dospijeva 31. jula 2021. godine, a posljednji 31. decembra 2021. godine.

Za vrijeme odgođenog plaćanja, ne obračunava se kamata. Odgoda plaćanja cijelog duga ili dijela duga pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreskog duga, koji se podnosi nadležnom područnom centru Poreske uprave najkasnije do 30. juna 2021. godine. Uz zahtjev nije potrebno dostavljati dokaze o sredstvima obezbjeđenja.

Zakonom su uvedene i izmjene u pogledu rokova za dostavljanje zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga utvrđenog poreskog prijavom na način da se zahtjev   može podnijeti do isteka roka za izmjenu poreske prijave.